PROGRAMIRANJE I BAZA PODATAKA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Programiranje i baze podataka (6 ECTS) studenti će biti sposobni da: - Razlikuju osnove algoritamske korake (unos, štampanje, obrada, sekvenca, selekcija, ciklus) i da analiziraju datu algoritamsku shemu; - Predstave rješenje zadatog problema u vidu algoritamske sheme; - Kreiraju program u programskom jeziku C koji odgovara zadatoj algoritamskoj shemi; - Kreiraju program u programskom jeziku C koji uključuje unos, obradu i štampanje podataka; - Pravilno koriste strukture za kontrolu toka programa u programskom jeziku C (if selekcija, while i for petlje); - Definišu matricu kao osnovni tip podatka u MATLAB-u, kao i da modifikuju proizvoljnu podmatricu date matrice; - Riješe složene numeričke izraze u MATLAB-u; - Grafički prikažu 1D i 2D podatke u MATLAB-u; - Kreiraju MATLAB skript i funkcijski fajl koji odgovara zadatoj algoritamskoj shemi, kao i skript i funkcijski fajl koji podrazumijeva unos, obradu i štampanje podataka; - Pravilno koriste strukture za kontrolu toka programa u MATLAB-u (if selekcija, while i for petlje); - Opišu osnovne principe relacionih baza podataka (tabele i upiti); - Razlikuju primarni i strani ključ; - Kreiraju jednostavnu bazu podataka u aplikaciji MS Access.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA KAPETANOVIĆ2x1
14B+7S+2P
STEVAN KORDIĆ2x1
14B+7S+2P
2x1
14B+7S+2P