BRODSKA ELEKTRIČNA POSTROJENJA


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

• Razumije i objasni osnovne koncepte razvoda električne energije na brodu. • Razlikuje i kategoriše naponska i strujna naprezanja opreme. • Razumije osnovne elemente električnih kola i njihovih simbola. • Opiše i razumije ulogu i način rada glavne razvodne table na brodu. • Analizira ulogu, poziciju i režim rada prekidača, rastavljača, mjernih transformatora, odvodnika prenapona i sabirnica. • Razumije primjenu energetske elektronike na brodovima. • Razlikuje i opiše energetske kablove.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA KAPETANOVIĆ1x2
20B
ĐORĐE NEDELJKOV1x3
14B+14S+4P
MIROSLAV VUKIĆEVIĆ1x5
34B+14S+4P
TATIJANA DLABAČ2x1
34B+14S+4P
1x1
34B+14S+4P

PE BEP - evidencija osvojenih bodova tokom semestra

BEP Evidencija nakon prvog kolokvijuma