BRODSKA ELEKTRIČNA POSTROJENJA


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Brodska električna postrojenja mogu da: - Opišu osnovne koncepte prenosa električne energije; - Opišu naponska i strujna naprezanja opreme; - Pravilno protumače pozicije i osnovne elemente strujnih krugova i njihovih simbola; - Opišu i analiziraju glavnu razvodnu tablu i njene komponente; - Opišu poziciju, ulogu i principe rada prekidača, rastavljača, mjernih transformatora, odvodnika prenapona i sabirnica; - Opišu i analiziraju energetsku elektroniku na brodovima; - Opišu i dijagnosticiraju kvarove energetskih kablova na brodovima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV VUKIĆEVIĆ1x3
30B+7S+8P
ĐORĐE NEDELJKOV1x3
30B+7S+8P
TATIJANA DLABAČ2x1
30B+7S+8P
1x1
30B+7S+8P

Obavještenja i nastavni materijali

PE BEP - evidencija osvojenih bodova tokom semestra

BEP Evidencija nakon prvog kolokvijuma