Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Menadžment u pomorstvu mogu: 1. Definisati pojam menadžmenta sa aspekta pomorske privrede 2. Opisati specifičnosti menadžmenta u pomorstvu 3. Opisati proces primjene menadžmenta u pomorskim kompanijama 4. Opisati savremene koncepte, metode i tehnike menadžmenta u pomorstvu 5. Definisati preduzetništvo kao faktor menadžmenta u pomorstvu 6. Opisati značaj konkurentnosti na svjetskom pomorskom tržištu 7. Opisati načine za sticanje konkurentske prednosti primjenom savremenih menadžment znanja i vještina u pomorskoj privredi 8. Opisati mogućnosti primjene savremenih koncepata logistike u morskim lukama 9. Definisati osnovne probleme u primjeni savremenog menadžmenta u pomorskim kompanijama

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA MILOŠEVIĆ2x1
17B+4S+2P
MIMO DRAŠKOVIĆ3x1
17B+4S+2P