PROCESNA MJERENJA I INSTRUMENTACIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će biti u mogućnosti da: - analizira I koristi razne vrste senzora pomoću kojih se može izvršiti identifikacija željene fizičke veličine, - poznaje mjerenja osnovnih procesnih veličina koje su važne za brodske procese, - poznaje i koristi komponenete sistema za virtuelnu instrumentaciju u sistemima baziranim na mjerenjima pomoću persinalnog računara i - koristi LabVIEW programski paket za kontrolu, mjerenje, akviziciju podataka i njihovu obradu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŠKO KOVAČ2x1
9B+2S+2P
ILIJA KNEŽEVIĆ1x2
10B
TATIJANA DLABAČ2x1
19B+2S+2P