PROIZVODNJA KRMNOG BILJA


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student je osposobljen: • Za prikupljanje podataka i definisanje pogodnosti prirodnih uslova za proizvodnju važnijih biljaka za ishranu stoke, kao i da utvrdi odgovarajuću tehnologiju za njihovo gajenje i iskorišćavanje. Imajući u vidu da je na stočarstvu „Proizvodnja krmnog bilja“ jedini predmet iz oblasti biljne proizvodnje, nastavnim programom su u neophodnom obimu obuhvaćene i oblasti prirodnih uslova za proizvodnju krmnog bilja (zemljište i klima) • Stečeno znanje primjenjuje u praksi planiranjem vrste i obima proizvodnje krmnog bilja, u cilju postizanja boljih proizvodnih rezultata . • Da ukazuje na potrebu promjene u shvatanju značaja ishrane u stočarskoj proizvodnji i kritički ocijeni nedostatke koji je karakterišu. • Da analizira i utvrdi uticaj tehnoloških i organizacionih promjena na proizvodne rezultate i da rezultate prezentira u potrebnom obimu i formi. • Za odabiranje proizvodnog programa koji će na najbolji način valorizovati date prirodne uslove i preporučiti odgovarajuća tehnološka rješenja. • Da moze samostalno planirati, organizovati i rukovoditi proizvodnjom stočne hrane na farmi, uz potrebu stalnog praćenja tehnoloških i organizacionih novina, kao osnove za stručno usavršavanje

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADISAV DUBLJEVIĆ4x
2P

PROIZVODNJA KRMNOG BILJA KOLOKVIJUM I

Konačni rezultati i predlog ocjena

Obavještenje za studente termin ispita u septembarskom roku

Konačni rezultati ispita i prijedlog ocjena

Termin I kolokvijuma

Konačni rezultati