Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - definiše osnovne pojmove iz oblasti fitofarmacije kao što su doza, koncentracija, karenca i toleranca, - definiše osnovna svojstava i način djelovanja različitih sredstava za zaštitu bilja (zoocida, fungicida, baktericida i herbicida), - preporuči odgovarajuću aktivnu materiju odnosno sredstvo za suzbijanje biljnog patogena, štetočine ili korova, - odredi najprimjereniju tehniku aplikacije sredstava za zaštitu bilja, - primijeni mjere zaštite na radu pri rukovanju s pesticidima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ1x1
6B+1S
TATJANA PEROVIĆ3x1
6B+1S
1x1
6B+1S
1x1
6B+1S