Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Razlikuje škole i pravce u sociologiji - Koristi osnovne sociološke termine - Analizira društvene determinante kao okvir ponašanja pojedinca i grupe - Prepoznaje bitne sociološke pretpostavke koje su od značaja za teoriju političkih nauka - Identifikuje sličnosti i razlike, kako u sadržinskom, tako i u metodološkom smislu, između sociologije i njoj srodnih nauka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Termin popravnog kolokvijuma

Datumi polaganja kolokvijuma

Sociologija - Uvodne vježbe