DIGITALNA OBRADA SIGNALA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Izračunava direktnu i inverznu: Furijeovu transformaciju, diskretnu Furijeovu transformaciju i z-transformaciju diskretnog signala. 2. Ispituje linearnost, vremensku invarijantnost i stabilnost diskretnih sistema 3. Predloži način za realizaciju diskretnog sistema 4. Realizuje diskretni sistem koji mijenja zadati analogni sistem 5. Analizira uticaj šuma na izlazni signal linearnog vremenski invarijantnog diskretnog sistema

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEFAN VUJOVIĆ.5x1
10B+12S
ISIDORA STANKOVIĆ.5x1
10B+12S
MILAN JOVANOVIĆ.5x2
20B+24S
MILOŠ BRAJOVIĆ1x1
20B+24S+24P
LJUBIŠA STANKOVIĆ3x1
20B+24S+24P