Semestar: 5
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 0+9+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Kroz vježbe prevođenja u oba smjera kao i vježbe obrade teksta, student će kontinuirano bogatiti svoj rječnik novim riječima, sintagmama i kolokacijama što će doprinijeti daljem razvoju njegovih komunikativnih sposobnosti i jezičke kompetencije. Prevođenjem književnih tekstova u oba smjera, student će lakše spoznati kako formalne tako i kulturološke razlike među ciljnim jezicima i uspješno analizirati tekstualne i vantekstualne faktore potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova, kako na engleski jezik, tako i sa engleskog jezika. Prevođenjem neknjiževnih tekstova student će za te potrebe ovladati neophodnom terminologijom i sintaksom i biti u stanju da prevodi tesktove iz dnevne štampe i periodike sa temom prava, ekonomije i društvenih pitanja. Student će biti u mogućnosti da kritički i analitički pristupi konkretnom tekstu i kontekstualizovano prenosi značenja na ciljni jezik. Student će moći efikasnije da se služi rječnicima, referentnom literaturom i drugim pomagalima u procesu prevođenja, a putem diskusije i konstruktivno da sarađuje sa svojim kolegama prilikom analize i prevođenja datog teksta. Sudent će biti u stanju da primijeni znanje iz gramatike u pogledu razvijanja receptivnih jezičkih vještina (slušanje-neverbalno i verbalno i čitanje) i produktivnih jezičkih vještina (govor i pisanje) kroz upotrebu složenih gramatičkih struktura u engleskom jeziku Student ima aktivan vokabular i razumijevanje složenih gramatičkih struktura i organizacije teksta. Student je u stanju da napiše ilustrativni, raspravljački I komparativni esej na zadatu temu. Student je u stanju da diskutuje o širokom spektru tema, koristeći adekvatan i složen tematski vokabular. Student vlada idiomima i fraznim glagolima i u stanju je izvrši adekvatnu analizu autentičnog teksta na engleskom jeziku. Student će biti u stanju da samostalno osmisli, planira, sastavi i napiše seminarski rad o odabranoj jezičkoj temi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOSTIĆ