FRANCUSKI JEZIK I-FONETIKA I MORFOLOGIJA I


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student/kinja bi trebalo da: 1. Objasni morfosemantičku analizu imenice te naučnu klasifikaciju determinanata kao obaveznih dijelova imenske sintagme. 2. Analizira izdvajanje i analiziranje imenske sintagme unutar rečenice kao i primjenu jezičnih zakonitosti prilikom kreiranja jezičnog iskaza, koje se tiču imenice i njenog okruženja. 3. Definiše morfološku analizu imenice. 4. Opiše semantičku analiza imenskog sadržaja. 5. Objasni klasifikaciju determinanata (morfološku, sintaktičku semantičku)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA ŠPADIJER2x1
25B
ALEKSANDRA BANJEVIĆ2x1
25B

Nova objava - 24.11.2021 22:07

Nova objava - 27.10.2021 21:09

Vježbe prva godina Fonetika i morfologija francuskog jezika 1 - srijeda 30. 9. 2020. 9h00

Nova objava - 06.04.2020 15:23 Les adjectifs qualificatifs

Rezultati Kolokvijum

Vokali i konsonanti

Lista osnovnih glagola

Vježbe: vezivanje i ulančavanje u izgovoru

Vjezbe Rod i broj imenica i pridjeva

Rod i broj imenica i pridjeva;