FRANCUSKI JEZIK I-FONETIKA I MORFOLOGIJA I


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student/kinja bi trebalo da: 1. Objasni morfosemantičku analizu imenice te naučnu klasifikaciju determinanata kao obaveznih dijelova imenske sintagme. 2. Analizira izdvajanje i analiziranje imenske sintagme unutar rečenice kao i primjenu jezičnih zakonitosti prilikom kreiranja jezičnog iskaza, koje se tiču imenice i njenog okruženja. 3. Definiše morfološku analizu imenice. 4. Opiše semantičku analiza imenskog sadržaja. 5. Objasni klasifikaciju determinanata (morfološku, sintaktičku semantičku)

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA ŠPADIJER2x1
22B+1S
ALEKSANDRA BANJEVIĆ2x1
22B+1S