MEDICINSKA FIZIOLOGIJA


Semestar: 4
ECTS: 22
Status: Obavezan
Fond: 6.5+3+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Medicinska fiziologija, student medicine treba da postigne sledeće ishode učenja i treba da: MEDICINSKA FIZIOLOGIJA: 1. poznaje funkcije organskih sistema i da ih povezuje jedinstvenu funkcionalnu celinu organizma. 2. razume i zna da objasni povezanost fiziološkog odgovora sistema sa anatomskim i histološkim karakteristikama, i biohemijskim statusom. 3. poznaje regulacione i kompenzatorne mehanizme kojim se kontroliše rad organskih sistema. 4. razume logiku i ume da interpretira uzročno-posledične odnose u interakcijama između funkcionalnih sistema. 5. zna da opiše opšte mehanizme po kojim se odvijaju funkcije u ljudskom organizmu koje omogućavaju adaptaciju i opstanak. BIOFIZIKA: 1. poznaje metode koje se koriste pri proučavanju fizičkih pojava. 2. zna da objasni fizičke osnove funkcionisanja pojedinih organa ljudskog organizma. 3. poznaje funkcionalnu povezanost organskih sistema i fizičkih uslova unutrašnje i spoljašnje sredine. 4. razume logiku uzročno-posljedičnih odnosa u biofizičkim interakcijama. 5. primjenjuje usvojena znanja iz mehanike, termodinamike, hidrodinamike i optike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BLAGOJE BABIĆ.83x3
34B+19S+8P
BLAGOJE BABIĆ.72x3
34B+19S+8P
DRAGICA BOLJEVIĆ2.6x3
34B+19S+8P
DRAGICA BOLJEVIĆ3x3
34B+19S+8P
ISIDORA ROVČANIN DRAGOVIĆ.44x3
34B+19S+8P
ISIDORA ROVČANIN DRAGOVIĆ.51x3
34B+19S+8P
ISIDORA RUBEŽIĆ.83x3
34B+19S+8P
ISIDORA RUBEŽIĆ.72x3
34B+19S+8P
JOVAN MIRKOVIĆ.93x1
34B+19S+8P
.4x3
34B+19S+8P
MILENA MAGDELINIĆ.72x3
34B+19S+8P
MILENA MAGDELINIĆ.83x3
34B+19S+8P
NATAŠA POPOVIĆ6.07x1
34B+19S+8P
NATAŠA POPOVIĆ6x1
34B+19S+8P
VANJA VELJOVIĆ.4x3
34B+19S+8P