Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Interna medicina, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Povezuje (shvata) uzroke i mehanizme nastanka najčešćih internističkih bolesti. 2. Prepoznaje simptome i znake najčešćih internističkih bolesti. 3. Poznaje i racionalno upotrebljava raspoložive dijagnostičke metode kako bi postavio što raniju i tačniju dijagnozu bolesti. 4. Sprovodi praktične procedure u dijagnostičke i terapijske svrhe (mjerenje kliničkih parametara, doziranje, priprema i davanje terapije, uzimanje uzoraka, venski put, plasiranje sondi i katerera). 5. Primijenjuje adekvatno liječenje najčešćih internističkih bolesti. 6. Primijenjuje principe prevencije internističkih bolesti i promocije zdravlja. 7. Posjeduje razvijene komunikacijske vještine sa pacijentima, okruženjem I medicinskim osobljem I primjenjuje principe timskog rada

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija