KLINIČKA PROPEDEVTIKA


Semestar: 6
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 4+5+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene dvosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Klinička propedeutika, student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Uspostavlja (ostvaruje) profesionalan odnos sa pacijentima i kolegama, uz poštovanje ličnosti pacijenta i kolega. 2. Samostalno prikuplja sve relevantne podatke vezane za zdravlje i bolest pacijenta kroz razgovar sa pacijentom i/ili njegovom okolinom (ukoliko je komunikacija sa pacijentom onemogućena) – uzimanje anamneze. 3. Osposobljen je da samostalno obavi fizikalni pregled pacijenta. 4. Uvažava prava pacijenta da odbije liječenje ili učešće u nastavnim ili istraživačkim aktivnostima. 5. Primijenjuje poštovanje ljekarske tajne u skladu sa profesionalnim etičkim kodeksom, koji obavezuje ljekara da čuva informacije o pacijentima kao povjerljive i odaje ih bez pristanka samo u izuzetnim okolnostima, to jest ako su pacijent ili druge osobe izložene riziku

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA VUŠANOVIĆ-BULATOVIĆ5x1
5B+2S+2P
MAJA MIROČEVIĆ5x1
5B+1S+2P
VESKO VUJIČIĆ5x1
5B+1S+2P
NEBOJŠA BULATOVIĆ5x1
5B+1S+2P
ENISA ŽARIĆ5x1
5B+1S+3P
RIFAT MEĐEDOVIĆ5x1
5B+1S+2P
ANETA BOŠKOVIĆ3x1
30B+7S+13P
LJILJA GLEDOVIĆ-MUSIĆ.33x1
30B+7S+13P
SNEŽANA VUJOŠEVIĆ.27x1
30B+7S+13P
BRIGITA SMOLOVIĆ.26x1
30B+7S+13P
DANKO ŽIVKOVIĆ.14x1
30B+7S+13P