Milorad Jovović


Milorad Jovović
Šifra: 110323
Prezime i ime: Milorad Jovović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
6 Organizaciono ponašanje4x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Marketing
8 Međunarodni marketing2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis
8 Međunarodni marketing2x1
Ekonomski fakultet Magistarske
Ekonomija, smjer Menadžment u obrazovanju
1 Marketing u obrazovanju 2x1
Ekonomski fakultet Magistarske
Ekonomija,smjer Međunarodni marketing
1 Međunarodna marketing strategija 1x1
Ekonomski fakultet Magistarske
Ekonomija, smjer Preduzetništvo
1 Preduzetnički marketing2x1
Ekonomski fakultet Magistarske
Ekonomija, smjer Organizacijski menadžment
1 Upravljanje kriznim situacijama 1x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje
4 Organizaciono ponašanje2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)
4 Organizaciono ponašanje2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)
4 Organizaciono ponašanje2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Primijenjene studije menadžmenta
4 Organizaciono ponašanje2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment
5 Međunarodni marketing2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Studije menadžmenta, smjer Menadžment
5 Međunarodni marketing2x1S
Ekonomski fakultet Specijalisticke
Studije menadžmenta, smjer Marketing menadžment
2 Poslovni marketing2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije