Mirjana Miladinović

dr med Mirjana Miladinović

docent | Medicinski fakultet | honorarno

Rođena 09. decembra 1982. godine u Prijepolju gde je završila Osnovnu školu sa odličnim uspehom. Srednju medicinsku školu, smer farmaceutski tehničar završila je u Čačku sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu upisala 2002. godine. Na istom fakultetu diplomirala 2009. godine. Nakon odrađenog pripravničkog staža i položenog državnog ispita 1. decembra 2010. god.  zasnovala je radni odnos u Domu Zdravlja Bijelo Polje kao Izabrani lekar za odrasle. Od 13.  marta 2012. god. zaposlena je...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne5PATOLOŠKA ANATOMIJA.75 x 13 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne5PATOLOŠKA ANATOMIJA.75 x 13 x 10 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne2PATOLOGIJA SA PATOFIZIOLOGIJOM2 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3OPŠTA PATOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne4ORALNA PATOLOGIJA1 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vučković L, Klisic A, Miladinović MOvarian female adnexal tumor of probable Wolffian origin - Case reportOpen Med (Wars)
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Vuckovic L, Crnogorac N, Panjkovic M, Miladinovic M, Vuksanovic-Bozaric A, Filipovic A, Matic S, Jancic S.Comparison of cytological categories atypical (C3) and suspected (C4) with histopathological diagnoses of breast lesionsJournal of B. U. ON.

Obavjestenja iz nastave