Studijski program

Nivo studija:
Tip studija: PRIMIJENJENE
Finansiranje: b
Ishodi učenja:

Ishodi učenja na master programu Fizioterapije su dostupni nastavnicima, studentima i svim drugim zainteresovanim stranama. Biće dostupni, realni i odražavati će napredak u oblasti fizioterapije. Uporedivi su sa Dablinskim deskriptorima. Postoji mogućnost za njihovu provjeru u okviru internog sistema obezbijedjenja kvaliteta. Nakon završetka studijskog programa, odnosno sticanja kvalifikacije Master Fizioterapija, postignuti ishodi učenja su opšti i specifični:

 • Primjenjuje stečena znanja i vještine iz oblasti fizioterapije kroz analizu profesionalnih problema u fizioterapiji i sintezu odgovarajućih rešenja na svim nivoima zdravstvene zaštite, u okviru kliničke fizioterapije i javnom zdravstvu;
 • Sprovodi postupke funkcionalne procjene, primjenjuje fizioterapijske tretmane i sprovodi procjenu učinka tretmana;
 • Primjenjuje sve principe timskog rada, po konceptu jedinstvene i kontinuirane fizioterapije zasnovane na dokazima, u pripremi plana i programa osposobljavanja, kao i u oblastima promocije i unapređenja zdravlja i prevencije bolesti;
 • Procjenjuje potrebe za ljudskim resursima u prevenciji i liječenju u sistemu zdravstvene zaštite;
 • Kritički procjenjuje profesionalne oblasti fizioterapije i na osnovu istraživanja doprinosi poboljšanju stručne prakse;
 • Primjenjuje sva stečena savremena znanja iz fizioterapije zasnovane na dokazima, produbljujući samostalnost u radu i donošenju odluka;
 • Razumije značaj šire društvene sredine u obezbjeđivanju uslova za očuvanje i unapređenje zdravlja, učestvuje u edukaciji pacijenata sa invaliditetom i njihovih članova porodice;
 • Primjenjuje savremene informaciono-komunikacione sisteme u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji;
 • Prenosi teorijsko znanje i vještine iz oblasti fizioterapije na različitim nivoima profesionalnog obrazovanja i u zajedničkom radu sa drugim stručnjacima u zdravstvenom sektoru;
 • Planira i učestvuje u sprovođenju izvornih istraživanja u oblasti fizioterapije sa svim populacionim grupama zdravog i bolesnog stanovništva, u timu sa ljekarima i drugim stručnjacima;
 • Razvija dodatnu profesionalnost, samostalnost, etičnost i odgovornost u radu;
 • Razvija kompetentnost, vještine komunikacije i vještine za rad u međunarodnom okruženju, u odnosima sa javnošću i u kriznim situacijama izazvanim epidemiološkom situacijom;
 • Organizuje i koordinira rad fizioterapije na svim nivoima zdravstvene zaštite;
 • Primjenjuje znanja i vještine u metodičko-didaktičkom radu u okviru formalnog i neformalnog obrazovanja fizioterapeuta i stanovništva.