Pomorski fakultet Kotor, 11.05.2019

Održan radni sastanak u okviru bilateralnog projekta EPEmodPomorski fakultet Kotor i Fakultet tehničkih nauka u Čačku imaju višegodišnju saradnju. Jedan od rezultata te saradnje je i bilateralni projekat pod nazivom Jedan pristup formiranju modela za vrednovanje praktične internetom podržane nastave (eng. An approach to forming a model for evaluating a practical Internet based education, akronim: EPEmod).
U duhu institucionalnih i prijateljskih odnosa, u petak 10. maja 2019. godine, na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku je održan radni sastanak predstavnika projektnih timova iz Crne Gore i Srbije. Na ovom sastanku su rukovodioci projektnih timova prof. dr Alenka Milovanović (Fakultet tehničkih nauka u Čačku) i doc. dr Tatijana Dlabač (Pomorski fakultet Kotor) predstavili ciljeve projekta kao i vremenski okvir za realizaciju zajedničkih aktivnosti na projektu u prvoj i drugoj godini realizacije istog. Sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima sa Fakulteta tehničkih nauka u Čačku doc. dr Branko Koprivica i mr Mladen Janjić.
Praktična nastava je izuzetno važan segment učenja koji podiže kvalitet obrazovnog procesa. Veći udio praktične nastave vodi ka kvalitetnijim ishodima učenja, pri čemu studenti stiču znanja i vještine važne za njihovo nesmetano uključenje u radno okruženje. Pitanje vrednovanja praktične nastave je vrlo osjetljivo i već duže vrijeme zaokuplja pažnju istraživača. Kako članovi projektnih timova oba fakulteta imaju višegodišnju saradnju, to je iz te saradnje i međusobnih dijaloga proistekla i ideja da se predloži projekat Jedan pristup formiranju modela za vrednovanje praktične internetom podržane nastave, sa osvrtom na oblast elektrotehnike. U oblasti elektrotehnike se praktičan rad u najvećem dijelu realizuje u laboratorijama (tj. u stvarnim, fizičkim uslovima) kroz niz vježbi koje studenti rade uz pomoć/nadzor nastavnika i odgovarajućeg stručnog osoblja.
Cilj projekta je formiranje modela za vrednovanje praktične internetom podržane nastave koji bi vjerno oslikavao praktičan rad u laboratoriji za elektrotehniku i omogućio automatsko praćenje postignutih rezultata. U narednom šestomjesečnom periodu timovi će napraviti adekvatnu bazu pitanja koja će biti implementirana na Moodle platformi, a krajem zimskog, odnosno ljetnjeg semestra naredne akademske godine je planirano da se obave testiranja na obje institucije koja će dati dalje smjernice u razvoju pomenutog modela i eventualnog dobrog rješenja kada je u pitanju vrednovanje praktične nastave.

Broj posjeta : 312