Erasmus + konkurs za Univerzitet Zarlanda, Njemačka
  Erasmus + konkurs za Univerzitet Zarlanda, Njemačka

University website: www.uni-saarland.de 
International office website: www.uni-saarland.de/international 
Erasmus+ website: www.uni-saarland.de/erasmus 

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za mobilnost studenata u zimskom semestru akademske 2023/24 i akademskog (nastavnog) osoblja u akademskoj godini 2023/24.

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i nastavno osoblje Medicinskog, Pravnog i Filološkog fakulteta.

STUDENTI

Broj stipendija: stipendija (6 SMS)

Nivo studija: Osnovne, master, doktorske studije

Oblast studija na osnovu Međuinsititucionalnog sporazuma: Langauges, Pharmacy, Law

Trajanje mobilnosti: 6 mjeseci

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:

 1. Popunjen online prijavni formular - https://forms.gle/5zguW7TAqNYZz4387
 2. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni i prevod uvjerenja na engleski jezik
 3. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 4. Potvrdu o studiranju i prevod potvrde na engleski jezik
 5. Dokaz o znanju engleskog jezika/jezika nastave (najmanje B2 nivo)
 6. CV u Europass formatu  
 7. Motivaciono pismo na engleskom jeziku/jeziku nastave
 8. Predlog Ugovora o učenju (sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog)
 9. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje.
 10. Skenirana kopija prve stranice pasoša
 11. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 12. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

U fazi prijave prevod dokumentacije na engleski jezik ne mora biti ovjeren od strane sudskog tumača.

Za prijavu za razmjenu na doktorskim studijama potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

 • CV u Europass formatu
 • Motivaciono pismo sa detaljnim predlogom istraživanja na engleskom jeziku/jeziku nastave
 • Lista publikacija
 • Pismo preporuke od strane profesora na matičnoj jedinici
 • Dokaz o prijavljenoj temi doktorske disertacije
 • Uvjerenje o položenim ispitima kao prevod na engleski jezik
 • Kopija posljednje diplome sa studija
 • Pozivno pismo potpisano od strane potencijalnog mentora na Univerzitetu Zarlanda
 • Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 • Kopija pasoša
 • Ukoliko je kandidat student sa invaliditetom i/ili nepovoljnim materijalnim satusom priložiti dokaz
 • Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 • Popunjen onlajn prijavni formular - https://forms.gle/5zguW7TAqNYZz4387
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika/jezika nastave (najmanje B2 nivo) 

Student prilaže dokaz o potrebnom znanju jezika (potvrdu), a dodatno se boduju sljedeći sertifikati:

 • Engleski jezik: TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE
 • Njemački jezik: Goethe sertifikat
 • Francuski jezik: Delf/Dalf
 • Španski: Dele
 • Italijanski: Cils, Celi

NapomenaStudentima se preporučuje da posjete veb-sajt univerziteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet.

Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen i potpisan u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju.

Korisni linkovi:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija-i-uputstva

Spisak prodekana za međunarodnu saradnju

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87493-spisak-prodekana-za-medunarodnu-saradnju-na-fakultetima

Kontakt informacije Kancelarije za međunarodnu saradnju i mobilnost

https://www.ucg.ac.me/objava/podorg/0/30/poz/info

OSOBLJE

Broj i svrha mobilnosti: 3 mobilnosti u svrhu držanja nastave/stručnog usavršavanja akademskog (nastavnog) osoblja (3 teaching/training mobilities)

Trajanje mobilnosti: 7 dana (5 + 2 dana za put)

Oblasti na osnovu Međuinsititucionalnog sporazuma: Languages, Pharmacy, Law

Za prijavu je potrebno podnijeti:

Akademsko (nastavno)  osoblje - Mobilnost u svrhu držanja nastave za akademskog osoblje i mobilnost u cilju stručnog usavršavanja za administrativno osoblje (Teaching/Training mobility - STA/STT)

 1. Popunjen onlajn prijavni formular - https://forms.gle/Wm9Yz4wQyfHo1HCV9
 2. Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Formulari za mobilnost se nalaze u prilogu objave.
 3. CV (u Europass formatu) sa listom publikacija
 4. Pozivno pismo potpisano od strane akademskog predstavnika (profesora na Univerzitetu Zarlanda)
 5. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                              

        1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

        2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

        3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

        4) Za mobilnost koja podrazumijeva držanje nastave/stručno usavršavanje obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou odnosno poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B2 nivou.

 

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti i Odlikom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor osoblja u programima mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 24. april 2023. godine.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.