Biotehnički fakultet

Osnovne informacije
Centar za suptropske kulture u Baru datira od 1937. godine, kad je odlukom Ministarstva poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije osnovan kao Državna ogledna stanica za južne kulture u Baru. Kao Zavod za suptropske kulture ulazi 1964. godine u sastav Poljoprivrednog instituta (sada Biotehničkog fakulteta), a od 1997. kao Centar za suptropske kulture u kojem se od 2006. godine realizuje primijenjeni studijski program  ''Mediteranska poljoprivreda''.

Glavne naučnoistraživačke oblasti su: maslinarstvo, agrumarstvo i listopadne suptropske kulture, kao i zaštitu suptropskih kultura od bolesti i štetočina. Naučnoistraživačke aktivnosti dominantno se realizuju kroz nacionalne, bilateralne i međunarodne projekte. Istražuju se biopomološke i tehnološke karakteristike autohtonih i introdukovanih sorti suptropskog voća, genetički resursi suptropskog voća, molekularna karakterizacija, klonska selekcija, mogućnosti korištenja otpada od prerade masline, itd.

Centar ima laboratorije koje se koriste za istraživački rad, pružanje usluga i obrazovanje studenata:

- Laboratorija  za kontrolu kvaliteta maslinovog ulja, uključujući i salu za panel, a opremljena je sa Gasnim hromatogramom (GC), HPLC, spektrofotometrom, vakuum uparivačem i dr.

- Laboratorija za molekularne analize (za izolaciju DNK iz biljnog materijala, PCR, elektroforeza, itd.).

- Laboratorija za kulturu tkiva (priprema materijala, laminar, komora za rast, i dr.).

- Laboratorija za zaštitu bilja – pregledi biljnog materijala na prisustvo bolesti i štetočina.

Pored zgrade u Baru nalazi se ogledno imanje (0,7 ha) gdje su smještene kolekcije genetičkih resursa, rasadnik suptropskog voća, staklenik.  

U Centu trenutno ima 14 zaposlenih:

 1. Dr Momčilo Radulović, naučni savjetnik
 2. dr Biljana Lazović, vanredni profesor – suptropsko voćarstvo (maslinarstvo)
 3. dr Tatjana Perović, zaštita bilja – fitofarmacija
 4. Dr Mirjana Adakalić, suptropsko voćarstvo (maslinarstvo), saradnik u nastavi
 5. Dr Miroslav Čizmović, suptropsko voćarstvo
 6. Mr Slavojka Malidžan, suptropsko voćarstvo – genetika,
 7. Mr Stoja Ljutica, hemičar, rukovodilac laboratorije za maslinovo ulje,
 8. Mr Miloš Šturanović, suptropsko voćarstvo, saradnik u nastavi
 9. Žarko Klisić, dipl.inž., rukovodilac rasadnika
 10. Nataša Dajković, tehnički saradnik/laborant
 11. Milan Simonović, tehnički saradnik
 12. Nada Maljević, higijeničarka
 13. Petar Vučetić, radnik u rasadniku
 14. Ibrahim Đokić, radnik u rasadniku
Broj posjeta : 240

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.