Biotehnički fakultet

Oprema


IdSlika/Ident.broj/Naziv/Proizvođač/ModelEdit Jedinica Kom God.proiz. God.nab/Izvor sredstava/Nab.vrij. Lokacija/Zadužen/Kontakt Karakteristike/Namjena Napomena
400   Punjač mikrotitarskih pločica Thermolabsystems (Finland)
12003.2005.

Virusološka laboratorija


Koristi se u cilju punjenja mikrotitarskih pločica
399   Elisa plate reader Thermolabsystems (Kina)
2004.2005.

6000 eura
Virusološka laboratorija


Koristi se u cilju očitavanja rezultata ELISA testa na mikrotitarskoj pločici
398   Presa za homogenizaciju biljnog materijala MEKU (Njemačka)
2000.2002.

6000 €
Virusološka laboratorija


Uređaj koji se koristi za ekstrakciju soka iz biljnog materijala
397   Laminarna komora ESCO
LHC-6AI
12004.2004.

4500 E
Centar za šumarstvo


Koriszti se za rad kada su neophodni sterilni uslovi: presijavanje kultura, izolacija gljiva, zasnivanje kultura… , priprema materijala za molekularna istraživanja
396   Set za elektroforezu Biometra
12004.
EU donacija
Centar za šumarstvo


395   Termocycler Biometra
T3000
12004.
EU donacija
Centar za šumarstvo


Upotrebljava se u molekularnim istraživanjima za umnožavanje specifičnih regiona DNK.
394   Termostat

EU donacija
Centar za šumarstvo


Gajenjenje i ispitivanje kultura gljiva. Čuvanje materijala na stalnoj temperaturi
393   Faznokontrastni mikroskop Zeiss Axioskop 2 Plus
12004.
EU donacija
Centar za šumarstvo


Koristi se za uvećanje pojedinih morfoloških struktura biljaka, gljiva, bakterija… Maksimalno uvećanje je 1000 x.
392   Binokularna lupa Biooptica XTL-2400 D
12007.2008.

1200 eura
Centar za šumarstvo


Koristi se za uvećanje pojedinih morfo-anatomskih struktura biljaka, gljiva, insekata…
391   Mjerač sadržaja hlorofila ADC BioScientific Ltd.
CCM200
12010.2010.

4500 Eura
Centar za šumarstvo


Koristi se za brzo određivanje hlorofila na terenu ili u laboratoriji.
390   MilkoScan 4000 Foss Electric A/S, Danska
12001.2001.

75.000,00€
Laboratorija za mljekarstvo


Za određivanje sadržaja: masti, proteina, laktoze, suve materije, suve materije bez masti i tačke smrzavanja mlijeka.
389   MilkoScan120FT Foss Electric A/S, Danska
12003.2003.

80.000,00 €
Laboratorija za mljekarstvo


Hemijska analiza mlijeka i mliječnih proizvoda - Određuje sadržaj: masti(F), proteina(P), laktoze(Lac),ukupnih šećerea(TSu), suve materije(TS), suve materije bez masti(SNF), glukoze(Glu), fruktoze(fru), saharoze(Suc), mliječne kiseline(LA), limunske kiaseline(CA), uree(U), kazeina, soli(Sa), slobodnih masnih kiselina(FFA), ukupne kiselosti(TA) i tačku smrzavanja (FPD).
388   Fossomatic Foss Electric A/S, Danska
5000 basic
12001.2001.
Budžetska linija Agrobudžeta
75.000,00 €
Laboratorija za mljekarstvo


Određuje broj somatskih ćelija u 1 mililitru sirovog mlijeka
387   Delvotest DSM Food Specialties, Netherlands
12008.2009.

12.000,00€
Laboratorija za mljekarstvo


Dokazivanje prisustva rezidua antibiotika i drugih inhibitornih supstanci u mlijeku.
386   BactoScan Foss Electric A/S, Danska
FC (100H)
12001.2001.
Budžetska linija Agrobudžeta
150.000,00 €
Laboratorija za mljekarstvo


Određivanje ukupnog broja bakterija u 1 mililitru mlijeka
385   Cryoscope Advanced Instruments, USA
4D3
12001.2001.
Donacija
Laboratorija za mljekarstvo


Za određivanje tacke smrzavanja mlijeka (procenat dodate vode u mlijeku)
384   Svjetlosni mikroskop Carl Zeiss, Njemačka
Primo Star
12009.

2.950 eura
Laboratorija za mikrobiologiju


Namijenjen za posmatranje mikroskopskih preparata u mikrobiološkim istraživanjima.
383   Inkubator-termostat Memmert, Njemačka
INB400, 53l
22009.2012.

1.123,00 eura
Laboratorija za mikrobiologiju


Namijenjen za inkubaciju i rast kultura mikroorganizama u mikrobiološkoj laboratoriji
382   Biosigurnosni kabinet Esco
Model FC2-4A1
12011.

6.940 eura
Laboratorija za mikrobiologiju


Koristi se za rad u mikrobiološkoj laboratoriji, u radu sa patogenim mikroorganizmima, u cilju obezbjeđivanja sterilnosti radne sredine i zaštite osoblja.
381   Vertikalni stoni autoklav PBI lNTERNATIONAL,ltalija
TlMO, 23lit, serijski broj 29682
12012.

1.885,00 eura
Laboratorija za mikrobiologiju


Za sterilizaciju hranjljivih podloga i rastvora u mikrobiološkoj laboratoriji
380   Tehnička vaga Shimadzu, Japan
12007.

2.011,05 €
Centar za suptropske kulture u Baru


Mjerni instrument koji se koristi za mjerenje mase supstance
379   Dejonizator za dobijanje ultra čiste vode Basic TWF
12006.2009.

8.195,00 €
Centar za suptropske kulture u Baru


Koristi se za dobijanje ultra čiste vode, za dobijanje H2, za GC i kao mobilna faza kod HPLC.
378   Tečni hromatograf HPLC Shimadzu, Japan
12009.2011.
Aparat je nabavljen preko projekta FP7 AgriSciMont
38.490,00€
Centar za suptropske kulture u Baru


Tečni hromatograf HPLC se koristi za odredjivanje polifenola kod maslinovog ulja. Može se koristiti i za analizu ostalih hemijskih parametara neophodnih za determinaciju kvaliteta maslinovog ulja: određivanje ukupnih triglicerida, određivanje triglicerida sa ECN 42 i razlika između HPLC, određivanje tokoferola i tokotrienola, determinacija masnih kiselina u položaju 2 u trigleciridima i drugo.
377   Gasni hromatograf Shimadzu-Japan
12005.2006.
Aparat je nabavljen donacijom IRD (75%), CINS i Ministarstva poljoprivrede (25%)
28.586,00€
Centar za suptropske kulture u Baru


Gasni hromatograf se koristi za odredjivanje sastava masnih kisjelina kod maslinovog ulja. Aparat može da se koristi i za analizu ostalih hemijskih parametara neophodnih za determinaciju kvaliteta maslinovog ulja: trans masne kisjeline, sastav i ukupni sadržaj sterola, sadržaj eritrodiola i uvaola, sadržaj alifatičnih alkohola, sadržaj stigmastadiena, sadržaj 2-gliceryl monopalmitata, odredjivanje masnih kisjelina u položaju 2 na trigliceridima. Aparat je neophodan u laboratoriji, jer je na njemu moguće analizirati nabrojane parametre po standardu koji propisuje EU.
376   MLIN ZA PRERADU MASLINA OLIOMIO, SPREMOLIVA
12011.

5.000
Centar za suptropske kulture u Baru


375   Mikroskop NICON
SMZ 800
12010.

7.575,00
Centar za suptropske kulture u Baru


374   PLANT GROWTH CHAMBER MRC (Izrael)
MODEL PGI-500H
12010.

7.979,00
Centar za suptropske kulture u Baru


Koristi se za gajenje biljaka in vitro
373   Bi-distillation unit GFL
12011.

4.083,00
Centar za suptropske kulture u Baru


Koristi se za dobijanje duplo destilovane vode
372   Dry oven with ventilation MEMMERT
UFB400
12011.

1.072,00
Centar za suptropske kulture u Baru


Koristi se za sterilizaciju sušenjem
371   ANALYTIC BALANCE VIBRA
MODEL HTR 220
12010.

2.828,00
Centar za suptropske kulture u Baru


370   Laminarna komora ESCO
12010.

5.050,00
Centar za suptropske kulture u Baru


Koristi se za rad u sterilnim uslovima
369   Autoklav MRC (Izrael)
MODEL UTKB 75LV
12010.

7.979,00
Centar za suptropske kulture u Baru


368   UV CHAMBER Elchrom Scientific
MODEL Q-ELTM330
12010.

6.565,00
Centar za suptropske kulture u Baru


Koristi se za vizualizaciju i fotografisanje DNK fragmenta na agaroznom gelu
367   ELECTROPHORESIS SET MRC (Izrael)
MODEL ME 20-10-20
12010.

1.414,00
Centar za suptropske kulture u Baru


Koristi se za razdvajanje umnoženih DNK fragmenta na agaroznom gelu
366   PCR Mastercycler EPPENDORF
Gradient
12010.

7.777,00
Centar za suptropske kulture u Baru


Koristi se za umnožavanje fragmenta DNK u lančanoj reakciji polimeraze na bazi hibridizacije specifičnog oligonukleotida
365   FLUOROMETER Hoefer, Inc (USA)
HOEFER DQ300
12010

3.434
Centar za suptropske kulture u Baru


Koristi se za mjerenje koncentracije izolovane DNK
364   Vodeno kupatilo MRC (Izrael)
12010

2.020
Centar za suptropske kulture u Baru


Koristi se za zagrijevanje hemikalija i inkubaciju uzoraka pri izolaciji DNK
363   COOLING CENTRIFUGE MRC (Izrael)
MODEL MCD-250 RD
12010

Centar za suptropske kulture u Baru


Koristi se za centrifugiranje, razdvajanje čvrste i tečne faze pri izolaciji DNK
362   DEEP FREEZER -86 C FROILABO
MODEL BIO MEMORY BM 515
12010

7.070
Centar za suptropske kulture u Baru


koristi se za čuvanje uzoraka lista masline, smokve, nara i td. iz kojih će se izolovati DNK ili je već izolovana
361   Spektrofotometar Varian - Australija
Varian, Cary 100 Bio, UV - Vis
120062011

11. 000 €
Enološka laboratorija


Uređaj se koristi za spektrofotometrijsko određivanje parametara u grožđu i vinu (ukupni fenoli, antocijani, proantocijanidoli, itd)
360   LABORATORY GRINDER Fritsch
120112011

8,600.00
Centar za ratarstvo, povrtarstvo i krmno bilje

Material for grinding should pass through the funnel with protection from returning to the rotor. Two-step grinding.
Koristi se za pravljenje snimaka površine u visokoj rezoluciji; Koristi se za skladištenje tečnosti. Ima više namjena. For power milling and very fine milling.
359   Plameni fotometar Jenway (Britanija)
119971998

Agrohemijska laboratorija

Aparat sadrži tri filtera – za K, Na i Ca. Granice detekcije K ≤ 0,2 ppm; Na ≤ 0,2 ppm; Ca ≤ 15 ppm; Reproducibilnost ≤ 1% CV za 20 konsekutivnih uzoraka koristeći 10 ppm Na za podešavanje na 50,0 – očitavanje urađeno na 20 sekundi; Protok uzorka: između 2 i 6 ml/min.
Koristi za određivanje sadržaja kalijuma, natrijuma i kalcijuma u ekstraktu zemljišta, biljnog materijala i đubriva.
147   Potenciometrijski titrator Metrohrom - Švajcarska
848 Titrino plus
120022007

5.000 €
Enološka laboratorija

Sastoji se od radne jedinice sa 2 elektrode (referentne i indikatorske elektrode) i printera.
Uređaj se koristi za potenciometrijsko određivanje ukupnog sumpora, slobodnog sumpora, ukupnih kisjelina, isparljivih kisjelina i pH vina.
146   Destilaciona jedinica Gibertini, Njemačka
120052007

10.000 €
Enološka laboratorija

Uređaj se sastoji iz destilacione jedinice, elektrode i generatora.
Uređaj se koristi za određivanje isparljivih kisjelina u vinu.
145   Termostatsko vodeno kupatilo sa 6 radnih mjesta GFL – Njemačka-1042
120052007

1.000 €
Enološka laboratorija

Uređaj se sastoji od temperaturnog kontrolora, grijača i cirkulacione pumpe . Konstrukcija je od nerđajućeg čelika, sa 6 radnih mjesta (otvora) pokrivenih gumenim, kružnim obručima i poklopcem.
Uređaj se koristi za pripremu uzoraka (uparavanje, sušenje, koncetracija ili zagrijevanje uzorka za analizu).
144   Vodeno termostatičko kupatilo Gibertini – Italija
120012007

1.500 €
Enološka laboratorija

Sastoji se od tanka za vodu, grijača, elektronskog regulatora, pumpe sa crijevom za pražnjenje tanka i spoljnu cirkulaciju vode.
Uređaj se koristi za pripremu uzoraka (termostatiranje uzoraka u vodi).
143   Termostatsko vodeno kupatilo sa jednim radnim mjestom GFL – Njemačka-1023
120052007

1.000 €
Enološka laboratorija

Uređaj se sastoji od temperaturnog kontrolora, grijača i cirkulacione pumpe . Konstrukcija je od nerđajućeg čelika, sa jednim radnim mjestom (otvorom) pokrivenog gumenim, kružnim obručima i poklopcem.
Uređaj se koristi za pripremu uzoraka (uparavanje, sušenje, koncetracija ili zagrijevanje uzorka za analizu).
142   Ultrazvučno kupatilo Bandeline Sonorex - Njemačka
120052007

1.000 €
Enološka laboratorija

Sastoji se od monitora, komore i tajmera za podešavanje.
Uređaj se koristi za pripremu uzoraka.
141   UV-Vis spektrofotometar Varian (Austrija)
120102011
EU donacija
8 000 eura
Agrohemijska laboratorija

Opseg talasnih dužina: 190 – 900 nm. Optika dvostrukog zraka Deuterijumova i tungsten-halogen lampa; Automatsk apromjena lampe Tačnost talasne dužine: 0,02 na 656,1 nm Širina trake: 0,20 – 4,0 nm Fotometrijski rang – 3,5 do ≥ 3,9 A Snabdjeven sa standardnim držačem kiveta
Koristi za određivanje sadržaja fosfora u ekstraktu zemljišta, biljnog materijala i đubriva. Pored toga, korišćen je i za određivanje sadržaja ukupnih fenola u grožđu, a u planu je i uvođenje metode za određivanje antioksidativne aktivnosti u voću i povrću (kao jedan od planiranih zadataka na tekućem projektu (akronim INGAF). Inače, aparat ima višestruku namjenu.
140   Uređaj za određivanje CO2 u vinu –Carbo QC Anton Paar – Austrija
120072009

5.000 €
Enološka laboratorija

Uređaj se sastoji iz boce sa azotom, mjerne jedinice i komore za flašu.
Uređaj se koristi za određivanje CO2 u vinu.
139   Hidrostatička vaga Gibertini - Italija
120012008

5.000 €
Enološka laboratorija

Uređaj se sastoji iz dva dijela: AlcoMat-2 i DensiMat
Uređaj se koristi za denzimatsko određivanje specifične težine, alkohola i ekstrakta u vinu.
138   Alkolyzer DMA 4500 Anton Paar - Austrija
120052011

10.000 €
Enološka laboratorija

Uređaj se sastoji iz dva dijela: Alkolyzer Wine i Density Meter
Uređaj se koristi za denzimetrijsko (NIR metoda) određivanje specifične težine, alkohola i ekstrakta u vinu.
137   HPLC sistem 1260 Agilent Technologies - Singapur
120062010

50. 000 €
Enološka laboratorija

Uređaj se sastoji iz više modula: rezervoara mobilne faze, degazera, binarne pumpe, injektora, kolone, 2 detektora (DAD i RID).
Uređaj se koristi za identifikaciju i kvantifikaciju komponenti u vinu. Radi na principu razdvajanja komponenti iz vina na osnovu hemijskih interakcija između supstance koja se analizira i stacionarne faze u koloni.
136   Imerziono termostatsko kupatilo Falc (Italija)
120012002
donacija WUS-Austrija
1 500 eura
Agrohemijska laboratorija

Ima mogućnost automatskog podešavanja temperature (opseg od ambijentalne do 100°C). Kupatila serije SB su specifična po tome što je termostatska jedinica sa grijačem i elektronikom za podešavanje i kontrolu temperature izvedena posebno (FA90) i može se koristiti na rezervoarima različite zapremine. U nju je ugrađena i pumpa koja omogućuje cirkulaciju tečnosti u rezervoaru, što uz mikroprocesorsku kontrolu obezbjeđuje termalnu stabilnost.
Koristi za pripremu uzoraka za razne vrste analiza.
135   Sušnica POL-EKO (Poljska)
120102011
EU donacija
Agrohemijska laboratorija

• Sa ventilatorom • Kapacitet 245l • Temperaturni opseg 5 °C do 240 °C • Temparaturna tačnost 0.5 °C na 100 °C • Elektronska kontrola temperature • Digitalno prikazivanje temperature • Tri police
Za sušenje uzoraka zemljišta i biljnog materijala i laboratroijskog suđa.
134   Centrifuga sa pothlađivanjem Nuve (Turska)
120072008

5 500 eura
Agrohemijska laboratorija

Kontrolni sistem: mikroprocesor Opseg brzine: 500 – 14000 rpm Brzina: 10 rpm Preciznost brzine: ± 20 rpm Opseg tajmera: 01 – 99 min Stopa ubrzanja i prekida: 1 (najsorija) – 5 (najbrža) Opseg temperatura: -9°C/40°C
Koristi za odvajanje čvrste od tečne faze u uslovima niske temperature (0°C), u slučaju analiziranja sekundarnih metabolita (npr. fenolna jedinjenja) u plodovima. Pored toga i za ostale separacije u uslovima ambijentalne temperature.
133   Blok digestor sa 42 mjesta Velp (Italija)
120102011
donacija
donacija
Agrohemijska laboratorija

Ima 42 mjesta za kivete zapremine 100 ml i mogućnost automatskog podešavanja temperature i vremena digestije. Postoji veliki broj već podešenih programa za digestiju raznih vrsta uzoraka, ali i mogućnost naknadnog podešavanja programa po želji korisnika. Jedinica je snabdjevena sistemom za uklanjanje kiselih gasova koji se oslobađaju tokom procesa digestije i vodenom pumpom. Temperurni opseg: od ambijentalne temperature do 450°C.
Koristi za digestiju uzoraka zemljišta, biljnog materijala i đubriva za potrebe multielementalne analize.
132   Blok digestor sa šest mjesta Foss (Danska)
120032004

3 000 eura
Centar za zaemljište i melioracije

Ima šest mjesta za kivete zapremine 250 ml i mogućnost automatskog podešavanja temperature digestije. Zbog manjeg kapaciteta, jedinica nije snabdjevena sistemom za uklanjanje kiselih gasova koji se oslobađaju tokom procesa digestije, ali je iz bezbjedonosnih razloga i zaštite smještena u kapeli.
Koristi za digestiju uzoraka zemljišta, biljnog materijala i đubriva za potrebe multielementalne analize.
131   Analitička vaga Radwag (Poljska)
120102011
EU donacija
2 000 eura
Agrohemijska laboratorija

• Kapacitet 220 g • Čitljivost 0,1 mg • Ponovljivost ± 0,1 mg • LED displej
Koristi se za vaganje sa tačnošću 0,0001 g
130   Sistem za mikrotalasnu digestiju Milestone (Italija)
120102011
EU donacija
20 000 eura
Agrohemijska laboratorija

Pogodno za mokru oksidaciju uzoraka hrane u zatvorenim posudama. • Snabdjeveno sa osam digestionih posuda • Snaga 1200 W • Digestione posude od inertnog materijala • Nezavisno praćenje temperature i pritiska u svakoj reakcionoj posudi • Integrisan sistem za hlađenje
Aparat se koristi u naučno-istraživačke svrhe i ima višestruku namjenu. U prvom redu to se odnosi na razaranje uzoraka zemljišta i biljnog materijala mokrim putem uglavnom u slučaju određivanja niskih koncentracija elemenata (reda veličine ppb) primjenom tehnike grafitne kivete (GFAAS)
129   Atomski apsorpcioni spektrofotometar Shimadzu (Japan)
120072008

110 000 eura
Centar za zemljište i melioracije

Aparat je snabdjeven sa jedinicama datim u tabeli ispod i lampama za K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Ni, Cr, Cd, Pb, P, B, Li, Ba, As, Sb, Hg, Sn.
Aparat se koristi u nauno-istraživačke svrhe i ima višestruku namjenu. U prvom redu to se odnosi na proučavanje uticaja đubrenja (raznih formulacija, količina i kombinacija) na kvalitet ploda. Primjenom ove analitičke tehnike određuje se sadržaj hranljivih elemenata u zemljištu i biljnom materijalu, što je neophodno kod procjenjivanja plodnosti zemljišta i snabdjevenosti kultura u cilju pravljenja programa za đubrenje (važno kod planiranja biljne proizvodnje odnosno kod postizanja optimalnih prinosa adekvatnog kvaliteta). To je od posebnog značaja i u pogledu očuvanja i zaštite životne sredine (prekomjerno đubrenje i eutrofikacija, disbalans u ishrani biljaka).