Standard Post with Image

"Ova monografija ispituje složene oblike interakcije između autora i teksta kroz fikciju jednog od najuticajnijih pisaca dvadesetog veka – Džejmsa Džojsa, sa posebnim osvrtom na fenomenološke i narativne implikacije teorijskih koncepata intencionalnosti, referencijalnosti i autoreferencijalnosti, kao i odnos...

Standard Post with Image

"Knjiga je namijenjena studentima koji izučavaju Teorijske osnove tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja kao nastavni predmet na Studijskom programu Fizička kultura na Fakultetu za sport i fizičkog vaspitanja Univerziteta Crne Gore..." (Predgovor)

Standard Post with Image

"Ljekovito, aromatično i začinsko je vrlo heterogena skupina biljnih vrsta koje se znatno razlikuju u dužini vegetacije, habitusu rasta kao i načinu razmnožavanja tako da je za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju potrebno poznavati mnoštvo specifičnosti određene vrste. U tu je svrhu monografija 'Tehnologija proizvodnje...

Standard Post with Image

"...Psihijatrijska propedevtika namijenjena je širem krugu čitalaca, počev od studenata medicine, ljekara opšte medicine, specijalizanata iz psihijatrije i neurologije, psihologa, sociologa, pravnika... Savremena psihijatrijska nauka je vrlo razuđena..." (Predgovor)

Standard Post with Image

"...Ova knjiga čitaocima prikazuje najznačajnije koncepte i teorije ekologije zajednica, uz korišćenje raznih primjera iz kopnenih, slatkovodnih i morskih ekosistema..." (Predgovor)

Standard Post with Image

"Ova knjiga-udžbenik predstavlja značajan iskorak u ovom domenu, budući da studenti Ekonomskog fakulteta u Podgorici do sada nijesu imali literaturu koja bi u potpunosti bila kompatibilna zahtijevanoj predmetnoj i sadržinskoj strukturi nastavne discipline Računovodstvo troškova..." (Predgovor)

Standard Post with Image

"...Izdavačka djelatnost VPŠ, a posebno Fakulteta za pomorstvo u Kotoru..., kao njenog sljedbenika, je u značajnoj mjeri podigla kvalitet nastave i stručnog obrazovanja te doprinijela razvoju stručne i naučne misli u oblasti pomorskih nauka i turizmologije u Crnoj Gori..." (Uvod)

Standard Post with Image

"...Ova knjiga bavi se načinima na koje dva pisca, Aleksandar Tišma i Vilijam Fokner, koja pripadaju različitim kulturnim, geografskim i društvenim okvirima obrađuju fenomene zla, stradanja i smrti koji, iako univerzalni, mogu biti doživljeni, shvaćeni i umjetnički tretirani različito..." (Uvod)

Standard Post with Image

"...Ova se knjiga bavi utvrđivanjem modela strukture žanra TV političkih intervjua kroz poređenje izabranog korpusa ovih intervjua iz američkih, britanskih i crnogorskih elektronskih medija, realizovanih u periodu 2007-2008..." (Uvod)

Standard Post with Image

"Udžbenik u potpunosti prati reformisani i akreditovani plan i program nastave na studijskom programu Visoka medicinska škola na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Kroz petnaest poglavlja objašnjeni su osnovi biohemijskih procesa u ljudskom organizmu, u potrebnoj mjeri navedeni su najvažniji biohemijski parametri za...

Standard Post with Image

"...Likovna kultura vaspitača je ključna za fomiranje i bogaćenje izražajnih sposobnosti dece u uzrastu kada su ona u stanju da se najpotpunije i najcelishodnije izražavaju njima najbližim jezikom – likovnim jezikom, odnosno crtežom..." (Predgovor)

Standard Post with Image

"Ovaj udžbenik je rađen prema nastavnom planu i programu predmeta Mikrobiologija koji slušaju studenti Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u Podgorici, na studijskom programu Animalna proizvodnja. Imajući u vidu da udžbenik obrađuje i teme iz opšte mikrobiologije, vjerujem da kao dodatna literatura može koristiti i...

Standard Post with Image

"Predmetno izdanje predstavlja sažeti prikaz dvogodišnjeg rada sa studentima Arhitektonskog fakulteta, Univerziteta Crne Gore, a u okviru nastavne oblasti koja se bavi unutrašnjom arhitekturom, kroz predmete Enteriejr 1 i 2..." (Predgovor)

Standard Post with Image

"Knjiga Francuski jezik i kultura u Crnoj Gori (1914-1941), predstavlja prirodni nastavak istraživanja o prisustvu, vezama i događajima koji svjedoče o prožimanju crnogorsko-francuskih odnosa u turbulentnim i složenim vremenima velikim regionalnih i svjetskih sukoba..." (Predgovor)

Standard Post with Image

"Predmet ove knjige upravo je diskurs, i to politički diskurs, koji u današnjici, obilježenoj 'sve češćim promjenama društvenih paradigmi i političkom polarizacijom' (Ilie, 2010b: 879), predstavlja činioca u građenju neizostavnog elementa bitisanja svakog društva - njegove političke stvarnosti. Jer, kao...

Standard Post with Image

"Monografija 'Diferencirani pristup realizaciji jednačina u početnoj nastavi matematike' nalazi svoje naučno uporište u savremenim istraživanjima pristupa realizaciji matematičkih sadržaja, koji podrazumijevaju uvažavanje individualnih i grupnih razlika među učenicima i istovremeno razrađuje različite mogućnosti za razvijanje...

Standard Post with Image

"Botanički pojmovnik je rječnik osnovnih botaničkih termina, imena rodova, vrsta i dijagnostičkih atributa: Pisan je sa ciljem da se studentima koji nemaju osnovno predznanje iz botanike pomogne u čitanju i razumijevanju udžbeničke literature i stručnih tekstova..." (Predgovor)

Standard Post with Image

"Udžbenik Zoohigijena i preventiva bolesti je namijenjen studentima Biotehničkog fakulteta - studijskog programa stočarstvo, ali može koristiti kao dopunska literatutra i studentima ostalih srodnih fakulteta i zanimanja, kao što su studenti veterinarske medicine, inženjeri stočarstva, doktori veterinarske medicine i dr., koji se bave...

Standard Post with Image

"...U svom razvoju sport je dostigao neslućene razmjere. U prenosnom smislu ostvarila se formula održavanja vlasti 'panem et circenses, (hljeba i igara)'. Godišnji bilansi oko sporta znatno premašuju bilanse velikih multinacionalnih kompanija, tako da je interesovanje za sport poraslo..." (Uvod) 

Standard Post with Image

"Ovaj udžbenik obrađuje opšte teme iz Porodične medicine i vještine potrebne za rad u timu porodične medicine" (Predgovor)

Standard Post with Image

"Ova knjiga – udžbenik namijenjena je prvenstveno studentima Ekonomskog fakulteta u Podgorici koji pod ovim nazivom nastavnog predmeta proučavaju nastanak, razvoj, suštinu i bazične karakteristike računovodstva preduzeća. Knjiga može korisno poslužiti i drugim studentima i profesionalnim računovođama koji u njoj mogu pronaći...

Standard Post with Image

"Riječ kineziologija je formirana od grčkih riječi kinezis (pokret, kre-tanje) i riječi logos (zakon, nauka). Prema tome, etimološki, kineziologija jenauka o kretanju..." (Uvod) 

Standard Post with Image

"Udžbenik 'Konjarstvo' je pisan prema Programu istoimenog predmeta za studente stočarstva Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore...Udžbenik, osim studenata, đaka i stručnjaka stočarske, veterinarske i biološke struke, mogu koristiti i vlasnici, odgajivači i ljubitelji konja i njihova udruženja, organizacije i asocijacije, kao...

Standard Post with Image

"…glavni cilj ove knjige je da pruži ključne aspekte promocije i komunikacije u sportu i studentima na osnovnim i poslediplomskim studijama. Knjiga bi trebalo, takođe da posluži kao koristan izvor građe za osoblje uključeno u nastavni proces u programima i modulima sportskog menadžmenta i društvenih odnosa u sportu, kao i za...

Standard Post with Image

„Udžbenik 'Hidrologije kopna' treba da doprinese kvalitetnijem procesu nastave ne samo na fakultetu, nego i profesorima geografije koji profesionalno obavljaju edukaciju učenika u školama…“ (Predgovor)

Standard Post with Image

“…Udžbenik Fonetika i fonologija engleskog jezika prvenstveno je namijenjen studentima engleskog jezika na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore: Studijski program Engleski jezik i književnost i Studijski program Prevodilaštvo. Istovremeno, udžbenik se može koristiti i kao materijal za rad sa svima koje...