Standard Post with Image

Zbirka zadataka "Finansijska i aktuarska matematika", s uključenim repetitorijumom teorije namijenjena je studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, a mogu je koristiti i svi zainteresovani za finansijsku i aktuarsku matematiku, u prvom redu aktuari i finansijski eksperti. Sastoji se iz dva dijela: finansijske matematike i aktuarske...

Standard Post with Image

Udžbenik "Osnovi diplomatije" namijenjen je prevashodno studentima koji se obrazuju da budu diplomate i stručnjaci za međunarodne odnose, a može biti korisna svima čija interesovanja idu u tom pravcu, posebno onima koji započinju diplomatsku službu bez prethodnog akademskog obrazovanja iz ove oblasti.

Standard Post with Image

Monografija predstavlja detaljnu analizu koncepta upravljanja putničkim agencijama, kroz poglavlja: putničke agencije, resursi putničkih agencija, održivi razvoj putničkih agencija, marketing miks putničkih agencija u Crnoj Gori, konkurentnost putničkih agencija, analiza okruženja putničkih agencija i strategijsko upravljanje putničkim...

Standard Post with Image

Publikacija je rezultat dugogodišnjih naučnih istraživanja u domenu strategijskog menadžmenta u turizmu. Može se koristiti kao osnovna literatura za edukaciju studenata o strategijskom menadžmenta u turizmu, na akademskim studijskim programima iz oblasti turizma i primijenjenim studijskim programima iz oblasti hotelijerstva.

Standard Post with Image

Udžbenik "Osnove upravljačkog računovodstva" prevashodno je nastao kao rezultat potrebe da se studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, modul Poslovna ekonomija, na pristupačan i funkcionalan način približi materija koja pripada internom fokusu računovodstvenog informacionog sistema preduzeća (RIS-a).

Standard Post with Image

Publikacija predstavlja detaljnu analizu koncepta upravljanja turističkom destinacijom, kroz poglavlja: turistička destinacija, konkurentnost turističke destinacije, održivi razvoj turističke destinacije, marketing miks turističke destinacije, analiza mezo i mikro okruženja turističke destinacije... Knjiga je rezultat dugogodišnjih...

Standard Post with Image

Praktikum iz zoohigijene je namijenjen studentima studijskih programa Stočarstvo i Animalna proizvodnja Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Pisan je prema programu praktične nastave predmeta Zoohigijena i preventiva bolesti, a može se koristiti i kao dopunska literatura i studentima specijalističkih i master studija Biotehničkog...

Standard Post with Image

Praktikum iz mikrobiologije je namijenjen studentima osnovnih studija studijskih programa Stočarstvo i Animalna proizvodnja, kao i studentima master interdisciplinarnih studija Bezbjednosti hrane Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore. S obzirom na tematiku, praktikum može koristiti i studentima i stručnjacima srodnih fakulteta i...

Standard Post with Image

U drugoj polovini XX vijeka, pod uticajem sve softiciranije tražnje u turizmu, koja je zahtijevala zadovoljavanje svojih specifičnih potreba, nastaje i razvija se selektivni turizam kao poseban vid turizma, koji je fokusiran na zadovoljavanje specifičnih potreba turističke tražnje, koje predstavljaju primarne motive putovanja posjetilaca.

Standard Post with Image

Knjiga je fokusirana na rasvjetljavanje turističke politike kao veoma mlade naučne discipline i njenog uticaja na razvoj turizma.

Standard Post with Image

Udžbenik je plod autorovog dvadesetogodišnjeg pedagoškog rada na ovoj disciplini. Namijenjen je studentima koji prate kurs Teorija informacija i kodova na osnovnim akademskim, primijenjenim i postdiplomskim studijama. Podijeljen je u osam poglavlja: istorijat i matematičke osnove, teorija informacija i kodiranje izvora, modelovanje...

Standard Post with Image

Udžbenik Solfeđo 1 je prvi publikovani univerzitetski udžbenik za istoimeni predmet u Crnoj Gori, namijenjen studentima prve godine osnovnih akademskih studija.

Standard Post with Image

"Praktikum iz agrohemije" predstavlja pomoćni udžbenik za izvođenje laboratorijskih i računarskih vježbi iz agrohemije, a koje su predviđene na osnovnim akademskim i primijenjenim studijama na Biotehničkom fakultetu.

Standard Post with Image

Djelo "Dijagnoza i prevencija komplikacija dijabetesnog stopala" je savremeno i koncizno koncipirano djelo koje obrađuje sve važne aspekte u dijagnostici i prevenciji komplikacija dijabetesnog stopala, s obzirom da je dijabetesno stopalo čest problem u medicinskoj kliničkoj praksi. Djelo može biti od velike koristi studentima medicine,...

Standard Post with Image

Ovaj udžbenik higijene namijenjen je studentima medicine, budućim ljekarima opšte medicine i pruža informacije koje su im neophodne za preventivno-medicinski i terapeutski rad u zajednici i sa pacijentima, i sticanju znanja iz sledećih higijenskih aspekata zdravlja: aerozagađenja, hrani, buci, vodi za piće, naselju i stanovanju,...

Standard Post with Image

Ovaj udžbenik dijetetike koncipiran je tako da medicinskom osoblju pruži relevantna znanja iz oblasti ishrane, neophodna za svakodnevni preventivno-medicinski i terapeutski rad u zajednici i sa pacijentima, a obrađuje sve značajne aspekte dijetetike: nutrijenti, hrana, zdravstvena bezbjednost hrane, nutritivni poremećaji, ishrana i fizička...

Standard Post with Image

"Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom - zbirka pitanja i odgovora" sadrži ukupno 791 pitanja sa ponuđenim tačnim odgovorima. Pitanja su grupisana u 6 cjelina: Otologija, Rinologija, Faringologija, Laringologija, Oboljenja dušnika, jednjaka i vrata i Maksilofacijalna hirurgija. Zbirka pitanja i odgovora ima za cilj da...

Standard Post with Image

Udžbenik "Osnovi slatkovodnog ribarstva" namijenjen je studentima stočarskog smjera Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u cilju sticanja znanja iz hidrologije, akvakulture i bolestima riba. Karakteristike vodene sredine su prikazane u dva dijela: prvi - voda materija i voda životna sredina, i drugi dio o živom svijetu, posebno...

Standard Post with Image

Monografija "Ekonomija Crne Gore od 2006. do 2016." predstavlja prikaz osnovnih ekonomskih trendova i statističkih pokazatelja tokom prve decenije državne nezavisnosti Crne Gore. Obnavljanjem nezavisnosti na referendumu 2006. godine Crne Gora je započela samostalni ekonomski život, čija decenijska obilježja i rezultati do sada nisu...

Standard Post with Image

"Ova monografija ispituje složene oblike interakcije između autora i teksta kroz fikciju jednog od najuticajnijih pisaca dvadesetog veka – Džejmsa Džojsa, sa posebnim osvrtom na fenomenološke i narativne implikacije teorijskih koncepata intencionalnosti, referencijalnosti i autoreferencijalnosti, kao i odnos...

Standard Post with Image

"Ljekovito, aromatično i začinsko je vrlo heterogena skupina biljnih vrsta koje se znatno razlikuju u dužini vegetacije, habitusu rasta kao i načinu razmnožavanja tako da je za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju potrebno poznavati mnoštvo specifičnosti određene vrste. U tu je svrhu monografija 'Tehnologija proizvodnje...

Standard Post with Image

"...Psihijatrijska propedevtika namijenjena je širem krugu čitalaca, počev od studenata medicine, ljekara opšte medicine, specijalizanata iz psihijatrije i neurologije, psihologa, sociologa, pravnika... Savremena psihijatrijska nauka je vrlo razuđena..." (Predgovor)

Standard Post with Image

"...Ova se knjiga bavi utvrđivanjem modela strukture žanra TV političkih intervjua kroz poređenje izabranog korpusa ovih intervjua iz američkih, britanskih i crnogorskih elektronskih medija, realizovanih u periodu 2007-2008..." (Uvod)

Standard Post with Image

"Udžbenik u potpunosti prati reformisani i akreditovani plan i program nastave na studijskom programu Visoka medicinska škola na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Kroz petnaest poglavlja objašnjeni su osnovi biohemijskih procesa u ljudskom organizmu, u potrebnoj mjeri navedeni su najvažniji biohemijski parametri za...

Standard Post with Image

"Ovaj udžbenik je rađen prema nastavnom planu i programu predmeta Mikrobiologija koji slušaju studenti Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u Podgorici, na studijskom programu Animalna proizvodnja. Imajući u vidu da udžbenik obrađuje i teme iz opšte mikrobiologije, vjerujem da kao dodatna literatura može koristiti i...

Standard Post with Image

"Predmetno izdanje predstavlja sažeti prikaz dvogodišnjeg rada sa studentima Arhitektonskog fakulteta, Univerziteta Crne Gore, a u okviru nastavne oblasti koja se bavi unutrašnjom arhitekturom, kroz predmete Enteriejr 1 i 2..." (Predgovor)

Standard Post with Image

"Knjiga Francuski jezik i kultura u Crnoj Gori (1914-1941), predstavlja prirodni nastavak istraživanja o prisustvu, vezama i događajima koji svjedoče o prožimanju crnogorsko-francuskih odnosa u turbulentnim i složenim vremenima velikim regionalnih i svjetskih sukoba..." (Predgovor)

Standard Post with Image

"Predmet ove knjige upravo je diskurs, i to politički diskurs, koji u današnjici, obilježenoj 'sve češćim promjenama društvenih paradigmi i političkom polarizacijom' (Ilie, 2010b: 879), predstavlja činioca u građenju neizostavnog elementa bitisanja svakog društva - njegove političke stvarnosti. Jer, kao...

Standard Post with Image

"Monografija 'Diferencirani pristup realizaciji jednačina u početnoj nastavi matematike' nalazi svoje naučno uporište u savremenim istraživanjima pristupa realizaciji matematičkih sadržaja, koji podrazumijevaju uvažavanje individualnih i grupnih razlika među učenicima i istovremeno razrađuje različite mogućnosti za razvijanje...

Standard Post with Image

"Botanički pojmovnik je rječnik osnovnih botaničkih termina, imena rodova, vrsta i dijagnostičkih atributa: Pisan je sa ciljem da se studentima koji nemaju osnovno predznanje iz botanike pomogne u čitanju i razumijevanju udžbeničke literature i stručnih tekstova..." (Predgovor)

Standard Post with Image

"Udžbenik Zoohigijena i preventiva bolesti je namijenjen studentima Biotehničkog fakulteta - studijskog programa stočarstvo, ali može koristiti kao dopunska literatutra i studentima ostalih srodnih fakulteta i zanimanja, kao što su studenti veterinarske medicine, inženjeri stočarstva, doktori veterinarske medicine i dr., koji se bave...

Standard Post with Image

"Ovaj udžbenik obrađuje opšte teme iz Porodične medicine i vještine potrebne za rad u timu porodične medicine" (Predgovor)

Standard Post with Image

"…glavni cilj ove knjige je da pruži ključne aspekte promocije i komunikacije u sportu i studentima na osnovnim i poslediplomskim studijama. Knjiga bi trebalo, takođe da posluži kao koristan izvor građe za osoblje uključeno u nastavni proces u programima i modulima sportskog menadžmenta i društvenih odnosa u sportu, kao i za...

Standard Post with Image

“…Udžbenik Fonetika i fonologija engleskog jezika prvenstveno je namijenjen studentima engleskog jezika na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore: Studijski program Engleski jezik i književnost i Studijski program Prevodilaštvo. Istovremeno, udžbenik se može koristiti i kao materijal za rad sa svima koje...