OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE I


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog premeta studenti će biti sposobni da: - Definišu i koriste sve zakone naizmjeničnih (monofaznih i trofaznih) električnih kola; - Definišu i koriste sve zakone rada tranzistora (BJT, FET, MOSFET, IGBT) kao i sklopova baziranih na njima; - Analiziraju i proračunavaju složena kola naizmjenične struje, kao i elektronske sklopove bazirane na diodama, tranzistorima i operacionim pojačavačima; - Planiraju i izvode mjerenja na kolima naizmjenične struje i elektronskim sklopovima baziranim na diodama, tranzistorima i operacionim pojačavačima; - Ovladaju svim bitnim bezbjednosnim mjerama pri radu sa naizmjeničnom strujom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA KAPETANOVIĆ1x3
30B+3S
ĐORĐE NEDELJKOV1x3
28B+3S
TATIJANA DLABAČ2x1
58B+3S
1x2
58B+3S
1x6
58B+3S

Konsultacije - OBEE2 (PE)

PE OBEE1- evidencija osvojenih bodova tokom semestra