PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Primjena računara u pomorstvu (3 ECTS) studenti će biti sposobni da: - Pravilno vrše konverziju brojeva između dekadnog, binarnog, oktalnog i heksadecimalnog brojnog sistema. - Pravilno vrše sabiranje, oduzimanje i množenje brojeva u binarnom brojnom sistemu. - Razlikuju osnovne hardverske komponente desktop računara. - Izvode osnovne operacije u Windows operativnom sistemu (rad sa prozorima, kreiranje/premještanje/kopiranje/reimenovanje/brisanje foldera i fajlova, rad sa tastaturom i mišem, korišćenje pretrage). - Pravilno koriste MS Word aplikaciju, odnosno: a. pravilno podešavaju veličinu Word dokumenta i njegove margine, b. formatiraju font i pasuse, c. formatiraju tekst u više kolona, d. predstavljaju tekst tabelarno i formatiraju tabele, e. pravilno koriste stilove. - Pravilno koriste MS Excel aplikaciju u smislu da: a. pravilno formatiraju ćelije, b. pravilno koriste Excel funkcije za rad sa numeričkim i tekstualnim podacima i datumima (SUM, MIN, MAX, AVERAGE, COUNT, COUNTIF, COUNTBLANK, COUNTA, VLOOKUP, LEFT, RIGHT, MID, DATEDIFF), c. predstavljaju numeričke podatke u formi dijagrama, d. pripreme dokument za štampanje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA KAPETANOVIĆ2x1
14B+2P
ISIDORA STANKOVIĆ1x1
14B+2P
2x1
14B+2P

Termini polaganja provjera znanja u septembarskom ispitnom roku (sa izmjenama)

Predavanja i materijali na DL portalu

Rezultati ispita i prijava za polaganje popravnog ispita

Prijava za popravni kolokvijum i priprema za ispit

Rezultati ispita u redovnom terminu i termin popravnog ispita

Termin završnog ispita