TEHNOLOGIJA PRERADE RATARSKO-POVRTARSKIH PROIZVODA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon slušanja ovog predmeta studenti će biti osposobljeni da: analiziraju kvalitet povrća: mehanički i hemijski sastav; Organizuju pripremne operacije pri preradi povrća i tehnološke operacije pri konzervisanju povrća; Analiziraju uticaj agrobioloških faktora na čuvanje svežeg povrća; Analiziraju kvalitet povrća prilikom berbe; Takođe će poznavani i tehnološke postupke pri: proizvodnji slada i piva, brašna i hleba, proizvodnji bioetanola, proizvodnji melase i šećera; kao i ulja i masti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA VELIMIROVIĆ1x1
2B
RADMILA PAJOVIĆ-ŠĆEPANOVIĆ3x1
2B

Rezulatati