Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. opiše glavne fiziološke procese na nivou ćelije, organskih sistema i organizma kao cjeline 2. definiše normalne funkcije svih organskih sistema ljudskog organizma: kardiovaskularnog, hematološkog, lokomotornog, respiratornog, gastrointestinalnog, urogenitalnog, imunološkog, endokrinog i nervnog sistema 3. objasni i razumije međusobne odnose i povezanost pojedinih organskih sistema u zdravog čovjeka 4. interpretira opšte obrasce reagovanja organizma 5. protumači principe osnovnih funkcionalnih testova i prepoznati odstupanja od normalnih vrijednosti 6. osposobljen je za razumijevanje osnovnih biohemijskim procesa u ljudskom organizmu s ciljem razumijevanja daljih kompleksnijih sadržaja 7. može da objasniti osnovna načela strukture proteina, ugljenohidrata, lipida i nukleinskih kiselina 8. zna da prepozna funkciju najznačajnijih proteina, ugljenohidrata i lipida u ljudskom organizmu, objasniti osnovna načela varenja i metabolizma.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIHAILO VUKMIROVIĆ
SNEŽANA PANTOVIĆ