Pregled projekta


Finansijski program :
Naziv [ENG] : One Health Network for the Prevention of Vector-Borne Diseases around the Mediterranean, Black Sea and Sahel Regions
Naziv : Mreža za prevenciju vektorskih bolesti kroz One Health sistem u regionima Mediterana, Crnog mora i Sahela
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv : MediLabSecure 2
Web site : https://www.medilabsecure.com/
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : MediLabSecure 2 ima za cilj: da stvori okvir za umrežavanje radi poboljšanja nadzora i praćenja nastalih zoonotskih bolesti koje se prenose vektorima; omogući obuku i poboljša kapacitete laboratorija za povećanje kontrole zaraznih bolesti u regionima Mediterana, Crnog mora i Sahela; unaprijedi međusektorsku i prekograničnu saradnju; pojača integrisani nadzor; omogući alate za podizanje svesti, procjenu rizika i nadgledanje novih virusa od interesa; spriječi širenje virusa i njihovih vektora (komaraca).


MediLabSecure 2 aim’s to: Create a framework for networking to improve surveillance and monitoring of emerging vector-borne zoonotic diseases; Provide training and improve laboratories capacities to increase the communicable disease control in the Mediterranean, Black Sea and Sahel regions; Enhance intersectoral and cross-border collaboration; Strengthen integrated surveillance (animal, human health, entomological and environmental data); Provide tools for awareness, risk assessment and monitoring of the emerging viruses of interest; Prevent spread of viruses and concerned vectors (mosquitoes).