Pregled projekta


Finansijski program :
Naziv [ENG] : A European network for sharing data on the geographic distribution of arthropod vectors, transmitting human and animal disease agents
Naziv : Evropska mreža za razmenu podataka o geografskoj distribuciji vektora člankonožaca, prenošenje uzročnika bolesti ljudi i životinja
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2018.
Skraceni naziv : VectorNet 1
Web site : https://vectornet.ecdc.europa.eu/
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 14140
Ukupan budzet : 576695
Rukovodilac :
Opis : ECDC i EFSA održavaju zajedničku bazu podataka o prisustvu i distribuciji vektora i patogena u Evropi razvijajući mrežu zainteresovanih stručnjaka i organizacija. Projekat takođe pruža ad-hoc naučne savete za podršku tehničkim pitanjima o nadzoru vektora i njima prenosivih bolesti. Kroz projekat su realizovane ciljana entomološka sakupljanja kako bi se popunio praznine u znanju. Tokom projekta VectorNet poboljšana je komunikacija i saradnja između stručnjaka i organizacija. A rezultati projekta doprinose boljoj pripremljenosti i reakciji na vektorske bolesti u Evropi.


ECDC and EFSA maintain a common database on the presence and distribution of vectors and pathogens in Europe through developing a network of experts and organizations. The project provides also ad-hoc scientific advice to support technical questions about vector surveillance and vector-borne diseases. The project performs targeted entomological collections to fill knowledge gaps. During the VectorNet project, communication and collaboration between experts and organizations were improved. The outcomes of the project will contribute to improving preparedness and response for vector-borne diseases in the Europe.