Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke
Naziv [ENG] : Autochthonous olive varieties in Montenegro and Croatia – morphological, molecular and technological characterization
Naziv : Autohtone sorte masline u Crnoj Gori i Hrvatskoj – morfološka, molekularna i tehnološka karakterizacija
Početak : 01.01.2013.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Dodatni, više naučni cilj je primjena novih naučnih pristupa u agrobiodiverzitetu i elaboraciji protokola za molekularne analize u novo-uspostavljenoj laboratoriji na Biotehničkom fakultetu u Centru za suptropske kulture u Baru.


An additional, more scientific goal is the application of new scientific approaches in agrobiodiversity and the elaboration of protocols for molecular analyzes in the newly established laboratory at the Biotechnical Faculty at the Center for Subtropical Cultures in Bar.