Slobodan Radović


Šifra: 185954
Prezime i ime: Slobodan Radović
Titula: dr sci med
Zvanje: docent
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor