Studijski program

Nivo studija:
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje:
Ishodi učenja:

Po završetku master studija studijskog programa Elektronika, student će biti sposoban da:

 • Uspostavi vezu elektronike sa elektrotehnikom, matematikom, fizikom, biomedicinom, informatikom, automatikom i drugim inženjerskim disciplinama;
 • Primjenjuje odgovarajuće inženjerske principe i matematičke metode na složenije probleme iz oblasti elektronike;
 • Rješava inžinjerske probleme primjenom specijalističkih znanja iz elektronike, koristeći odgovarajuću literaturu;
 • Implementira elektroniku u praksi, prepoznaje standarde i uticaje koji elektronski sistemi, njihov rad i održavanje, imaju na okolinu;
 • Projektuje analogna i digitalna elektronska kola bazirana na realizacijama u diskretnoj tehnici;
 • Projektuje analogna i digitalna elektronska kola bazirana na realizacijama u integrisanim tehnologijama;
 • Primjeni znanja iz biomedicinskih mjerenja i instrumentacije, kao i digitalne obrade biomedicinskih signala i slika;
 • Primjeni znanja i vještine u sistemima za konverziju neelektričnih veličina u električne veličine u cilju realizacije fizičko-tehničkih mjerenja primjenom elektronskih mjernih instrumenata;
 • Modeluje i simulira rad elektronskih kola i sistema;
 • Projektuje logičke sisteme, uključujući i sisteme zasnovane na mašinama sa konačnim brojem stanja;
 • Projektuje sisteme za automatsko upravljanje na bazi savremenih mikroprocesorskih sistema;
 • Obavlja poslove u različitim profesionalnim oblastima zahvaljujući stečenim opštim, specijalističkim i metodološkim kompetencijama.