Rektorat, 11.05.2016

Magistarski rad / Pomorski fakultet Kotor / Bojana Čabrić11.05.2016.  Pomorski fakultet Kotor


 

  Na osnovu čl.28. st.2.i 3. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama, Fakultet za pomorstvo u Kotoru daje sljedeće

                                                                                        O B A V J E Š T E NJ E

  Magistarski rad „Pomorstvo u Crnoj Gori kroz istoriju i u uslovima informatičke revolucije“ Bojane Čabrić, studenta postdiplomskih magistarskih studija na studijskom programu Menadžment u pomorstvu sa izvještajem Komisije za ocjenu rada nalazi se u  Univerzitetskoj biblioteci u Podgorici i Pomorskoj bilblioteci u Kotoru na uvid javnosti, počev od 9. maja  2016.  godine.

  Eventualne primjedbe podnose se Fakultetu za pomorstvo u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.

Broj 03-946/1  FAKULTET ZA POMORSTVO

Kotor,6.05. 2016. god.   POSTDIPLOMSKE  MAGISTARSKE STUDIJE