Rektorat, 11.05.2016

Magistarski rad / Pomorski fakultet Kotor / Đuro Popović11.05.2016.  Pomorski fakultet Kotor


 

Na osnovu čl.28. st.2.i 3. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama, Fakultet za pomorstvo u Kotoru daje sljedeće

O B A V J E Š T E NJ E

  Magistarski rad „Analiza pozitivnih uticaja  informacionih tehnologija na nautički turizam u Crnoj Gori“ Đura Popovića , studenta postdiplomskih magistarskih studija na studijskom programu Menadžment u pomorstvu sa izvještajem Komisije za ocjenu rada nalazi se u Biblioteci Fakulteta za pomorstvo u Kotoru i Univerzitetskoj biblioteci na uvid javnosti, počev od  9.maja  2016.  godine.

  Eventualne primjedbe podnose se Fakultetu za pomorstvo u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.

Broj 03-947/1  FAKULTET ZA POMORSTVO

Kotor,6.05. 2016. god.   POSTDIPLOMSKE  MAGISTARSKE

   STUDIJE