Rektorat, 08.02.2017

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Ilija Derikučka08.02.2017.  Elektrotehnički fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
Elektrotehnički fakultet – Podgorica

 

O B A V J E Š T A V A

javnost da će kandidat Ilija Derikučka, dipl.ing.el., javno braniti magistarski rad pod nazivom: "Analiza uticaja strukture potrošnje na kvalitet električne energije u distributivnim mrežama", pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Sreten Škuletić, ETF Podgorica, predsjednik,

2.  Prof. dr Jadranka Radović, ETF Podgorica, mentor,

3.  Doc. dr Zoran Miljanić, ETF Podgorica, član.  

Odbrana će se održati dana 16. 02. 2017. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakultetau Podgorici.