Rektorat, 14.02.2017

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Srđan Iličković



14.02.2017.  Elektrotehnički fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
Elektrotehnički fakultet – Podgorica

 

O B A V J E Š T A V A

javnost da će kandidat Srđan Iličković, dipl.ing.el., javno braniti magistarski rad pod nazivom: "Praktični model za proračun snage baterije kondenzatora namijenjene kompenzaciji reaktivne energije pogona sa asinhronim motorima", pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Gojko Joksimović, ETF Podgorica, predsjednik,

2.  Prof. dr Saša Mujović, ETF Podgorica, mentor,

3.  Prof. dr Vladan Radulović, ETF Podgorica, član.  

Odbrana će se održati dana 22. 02. 2017. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakultetau Podgorici.