Rektorat, 28.09.2018

Magistarski rad/ Vidosava Vilotijević/Mašinski fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Da se magistarski rad pod nazivom: „Odabir instalisanog protoka kod malih hidroelektrana“ kandidata Vidosave Vilotijević, spec.sci.mašinstva, i Izvještaj Komisije o pregledu i ocjeni ovog magistarskog rada stavljaju na uvid javnosti.

 

Zainteresovani mogu isti pogledati u narednih 15 dana u Univerzitetskoj biblioteci.