Rektorat, 08.06.2017

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Jelena ŠoškićUNIVERZITET CRNE GORE
Elektrotehnički fakultet – Podgorica

 

O B A V J E Š T A V A

javnost da će kandidatkinja Jelena Šoškić, Spec.Sci, javno braniti magistarski rad pod nazivom: Analiza i modelovanje patch antena“,pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Ana Jovanović, ETF Podgorica, predsjednik,
2.  Prof. dr Dragan Filipović, ETF Podgorica, mentor,
3.  Prof. dr Vesna Rubežić, ETF Podgorica, član.

Odbrana će se održati dana 16. 06. 2017. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici.