Rektorat, 15.02.2019

Doktoska disertacija/Nikola Baša/Građevinski fakultet 

UNIVERZITET CRNE GORE

GRAĐEVINSKI FAKULTET U PODGORICI

 

OBJAVLJUJE

 

Da se doktorska disertacija pod naslovom „Efekti preraspodjele uticaja na granična stanja kontinualnih greda armiranih FRP armaturom“, autora mr Nikole Baše, dipl.inž.građ., stručnog saradnika Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, kao i Izvještaj o provjeri doktorske disertacije na plagijarizam i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije, koja je radila u sastavu:

 

  • Prof. dr Mladen Ulićević, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  • Prof. dr Radomir Zejak, dupl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  • Prof. dr Snežana Marinković, dipl.inž.građ., redovni profesor Univerziteta u Beogradu, Građevinski fakultet

 

stavlja na uvid javnosti.

 

Doktorska disertacija i izvještaji, mogu se pregledati u prostorijama Univerzitetske biblioteke u Podgorici, u roku od 30 dana od dana objavljivanja, radnim danom od 8,00 do 16,00 časova.