Rektorat, 31.05.2019

Doktorska disertacija/ Miloš Brajović/ Elektrotehnički fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički  fakultet u Podgorici

 

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  A  V  A

 

javnost da će mr Miloš Brajović, saradnik u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Analiza algoritama za rekonstrukciju signala rijetkih u Hermitskom i Furijeovom transformacionom domenu“, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr Ljubiša Stanković, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, predsjednik
  2. Dr Miloš Daković, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor,
  3. Dr Danilo Mandić, redovni profesor Department of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College London, London, UK, član,
  4. Dr Vesna Popović-Bugarin, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član,
  5. Dr Irena Orović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član.

 

Odbrana će se održati dana 10.06.2019. godine u 18 sati, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici. 

 

 

Broj posjeta : 776