Rektorat, 26.02.2020

Doktorska disertacija/ Stojan Božović/ Metalurško-tehnološki fakultetDoktorska disertacija kandidata mr Stojana Božovića, nezaposlenog, pod nazivom: “Sinergijski efekat ekološki prihvatljivih inhibitora na koroziju metalnih materijala u hloridnom medijumu” i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci, u vremenu od 9 do 15 časova, u periodu od 30 dana od dana objavljivanja obavještenja.

 

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije podnijela je Komisija u sastavu:

 

  1. Prof. dr Veselinka Grudić, vanredni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  2. Prof. dr Sanja Martinez, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet kemijskog inžinjerstva i tehnologije
  3. Prof. dr Ivana Bošković, vanredni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

 

           

                                                                                                 

 

 

 

 

Broj posjeta : 173