Rektorat, 06.04.2021

Sastanak predstavnika Univerziteta Crne Gore i institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda CGNa inicijativu rukovodstva Univerziteta Crne Gore upriličena je prva posjeta predstavnika najveće obrazovne institucije u Crnoj Gori instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Ispred Univerziteta u njoj su učestvovali vršilac dužnosti rektora, prof. dr Vladimir Božović, profesorica Milijana Novović Burić, članica Upravnog odbora i sekretar Fakulteta političkih nauka, g. Sekule Raičević.

U fokusu sastanka bila su pitanja radnopravnog statusa zaposlenih na Univerzitetu, u kontekstu donošenja novog Zakona o visokom obrazovanju, te pitanja položaja akademskih poslenika i saradnika u nastavi. Takođe, jedan dio razgovora odnosio se na ostvarivanja rodne jednakosti, odnosno ravnopravnosti polova u procesu sticanja uslova i jednakog položaja žena i muškaraca prilikom postupka izbora u zvanje na Univerzitetu Crne Gore.

Sagovornici su saglasni da postoji prostor za unapređenje saradnje između ovih ustanova, a sa UCG-a je kandidovano pitanje unapređenja sadržine pomenutog Zakona, sa stanovišta zaštite od diskriminacije ali i odnosa prema sistemskom Zakonu o radu.

V.d. rektora istakao je da teže dostizanju boljeg položaja zaposelnih, između ostalog kroz redefinisnaje uslova za zaključivanje ugovora o radu na neodređeno i primjene kriterijuma za napredovanje u naučna zvanja. On je ukazao i na neadekvatan status žena na porodiljskom odsustvu, kao i dijela zaposlenih koji imaju dugotrajne zdravstvene probleme.

Zaštitnik Bjeković kazao je da do sada nije bilo većeg broja pritužbi sa Univerziteta, ali da se na osnovu predmeta koje smo imali u radu zaključuje da je potrebno unaprijediti formu odluka – tj. obezbijediti obrazloženje utemeljeno na unaprijed propisanim kriterijumima koji su isključivo pravo i ovlašćenje Univerziteta, uz uslov da se primjenjuju jednako, bez bilo kakve diskriminacije po bilo kom osnovu. Obrazloženje primjene kriterijuma za izbor u zvanje u bilo kojoj fazi postupka i pravna pouka uslovi su za sprječavanje arbitrernog odlučivanja i i eventualno nejednako postupanja u istim i/ili sličnim situacijama.

Sastanku su, pored Zaštitnika, iz institucije prisustvovali i zamjenice zaštitnika za prava djece, mladih i socijalnu zaštitu Snežana Mijušković, zaštitu od diskriminacije Nerma Dobardžić i Danko Damjanović, generalni sekretar.

Izvor: https://www.ombudsman.co.me/index.php

 

Dokumenti

Broj posjeta : 409