Konkurs za upis u I godinu osnovnih studija: Prijave 1. i 2. jula
Konkurs za upis u I godinu osnovnih studija: Prijave 1. i 2. jula

Na osnovu člana 98 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju («Službeni list Crne Gore», br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 17/19, 47/19, 72/19 i 74/20 ) i člana 24 stav 1 tačka 15 Statuta Univerziteta Crne Gore, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore,

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE

raspisuje

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA

UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2021/22.

koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore

 

 

UNIVERZITETSKA JEDINICA/STUDIJSKI PROGRAM

PREDLOG BROJA STUDENATA ZA UPIS U 2021/22. GODINU

ARHITEKTONSKI FAKULTET

50

Arhitektura    

50

BIOTEHNIČKI FAKULTET

160

Biljna proizvodnja

60

Animalna proizvodnja

40

Mediteransko voćarstvo

30

Kontinentalno voćarstvo

30

EKONOMSKI FAKULTET

390

Ekonomija

240

Menadžment

100

Menadžment Bijelo Polje

50

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

330

Energetika i automatika

100

Elektronika, telekomunikacije i računari

100

Primijenjeno računarstvo

130

FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI

35

Drama i pozorište

12

Gluma

10

Film i mediji

13

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI

40

Slikarstvo

15

Vajarstvo

10

Grafički dizajn

15

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

140

Politikologija-međunarodni odnosi

60

Socijalna politika i socijalni rad

40

Medijske studije i novinarstvo

40

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

105

Fizička kultura i zdravi stilovi života

45

Sportski novinari i treneri

60

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

150

Turizam i hotelijerstvo

150

FILOLOŠKI FAKULTET

335

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

45

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti

45

Engleski jezik i književnost

80

Italijanski jezik i književnost

45

Ruski jezik i književnost

35

Francuski jezik i književnost

45

Njemački jezik i književnost

40

FILOZOFSKI FAKULTET

290

Filozofija

30

Sociologija

40

Istorija

40

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

30

Pedagogija

30

Obrazovanje učitelja

30

Geografija

40

Psihologija

30

Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku

20

GRAĐEVINSKI FAKULTET

110

Građevinarstvo

110

MAŠINSKI FAKULTET

160

Mašinstvo

80

Drumski saobraćaj

80

MEDICINSKI FAKULTET

185

Medicina

40

Stomatologija

20

Farmacija

30

Primijenjena fizioterapija

45

Visoka medicinska škola

50

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

115

Metalurgija i materijali

35

Hemijska tehnologija

35

Zaštita životne sredine

45

MUZIČKA AKADEMIJA

36

Izvođačke umjetnosti

26

Opšta muzička pedagogija

10

POMORSKI FAKULTET

260

Menadžment u pomorstvu i logistika

60

Nautika i pomorski saobraćaj

80

Brodomašinstvo

60

Pomorska elektrotehnika

60

PRAVNI FAKULTET

210

Pravne nauke

210

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

230

Matematika

30

Matematika i računarske nauke

40

Računarske nauke

50

Fizika

30

Biologija

50

Računarstvo i informacione tehnologije

30

UKUPNO

3331

 Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po 1% po principu afirmativne akcije.

U skladu sa programom Ministarstva prosvjete, nauke,kulture i sporta, Univerzitet Crne Gore organizuje elektronsko prijavljivanje na predmetni konkurs.

Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice.

Kandidati za upis na organizacione jedinice iz oblasti umjetnosti (Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti i Muzička akademija) prijavu podnose isključivo preko studentske službe organizacione jedinice.

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Procedura prijavljivanja je koncipirana po fazama i sastoji se u sljedećem:

  1. Kandidat se prijavljuje popunjavanjem elektronske prijave putem platforme dostupne na sajtu upisi.edu.me.

Kandidat unosi svoj JMB (jedinstveni matični broj) i bira željeni studijski program. Nakon klika na opciju  PODNESI ZAHTJEV podaci koji su relevantni za prijavljivanje preuzimaju se iz odgovorajućih državnih registara i šalju upisnim komisijama.

U slučaju da prijavljivanje nije moguće ovim putem (npr. u registrima ne postoje podaci o postignuću u srednjoj školi, strani državljani, državljani Crne Gore koji su srednju školu ili dio završili van Crne Gore i sl) Kandidat će dobiti obavještenje sadržine: Podaci o školskom postignuću nijesu nađeni u registru i nije moguće izvršiti prijavu ovim putem.

U tom slučaju, Kandidat je dužan da dostavi prijavu i originale potrebnih dokumenata studentskoj službi organizacione jedinice.

Potrebna dokumenta za upis:

  • originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  • originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
  • diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;
  • kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  • diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

  1. Nakon podnošenja elektronske prijave, Kandidat dobija potvrdni e-mail sa sadržajem da je elektronska prijava uspješno Takođe, putem ove online platfrome Kandidat ima uvid u podatke o statusu njegove prijave i uspjehu u srednjoj školi. Kandidat klikom na link Uspjeh otvara stranicu na kojoj treba da izvrši kontrolu podataka koji su povučeni iz registra nadležnog ministarstva.

U slučaju da Kandidat smatra da njegova prijava nije vrednovana na odgovarajući način ili da podaci preuzeti iz registara nijesu potpuni, Kandidat je dužan da kontaktira upisnu komisiju organizacione jedinice. U suprotnom, naknadno podnesena dokumentacija se neće uzeti u razmatranje.

Prijava na konkurs se podnosi 01. i 02.07.2021. godine do 16 h, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren, a ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se označenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi.

Neblagovremeno podnijeta prijava neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: Kandidat, u okviru roka za prijavu po Konkursu,  može odustati od podnijete prijave za određeni studijski program klikom na opciju Poništi, u kom slučaju može podnijeti prijavu za upis na drugi studijski program.

  1. Nakon prethodno sprovedenih radnji vrši se pregled pristiglih prijava od strane upisne komisije organizacione jedinice i uslovno se verifikuje Prijava kao obrađena, o čemu kandidat dobija obavještenje.

 

  1. Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 05. 07.2021. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, u periodu od 06.07.2021. do 08.07.2021. godine.

Napomena: Prijemni ispiti se organizuju za upis na sljedeće studijske programe: Medicina, Stomatologija, Arhitektura, Psihologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života, Sportski novinari i treneri,  kao i na stručno-umjetničke studijske programe.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 15.07.2021. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore br. 01-2458 od 17.12.2009. godine, sa izmjenama i dopunama br. 08-463 od 31.03.2011. godine, br. 08- 463 od 02.06.2011. godine, br. 08-153/2 od 03.05.2012. godine, br. 08-793/1 od 23.05.2013. godine i br. 08-614/1 od 24.04.2014. godine.

Na pitanja koja nijesu regulisana ovim propisom ili su u suprotnosti sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i drugih relevantnih propisa, neposredno će se primjenjivati odredbe tih propisa.

Pravilnik je objavljen na internet stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.

Napomene:

Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa. U slučaju da po zahtjevu za  priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, zahtjev bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava ne daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije ni izvršen.

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da potpiše izjavu da originalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.