Rektorat, 15.10.2019

Univerzitet Crne Gore i dalje primjenjuje zakone i opšta akta Univerziteta i u regulisanju statusa studenataNa sve češća pitanja medija i pojedinaca o pitanju regulisanja statusa studenata još jednom akademsku zajednicu i javnost upoznajemo sa sljedećim:  

Univerzitet Crne Gore primjenjuje zakone i opšta akta Univerziteta i prati primjenu propisa na organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore.

S tim u vezi, organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore (fakulteti i akademije)  su, u okviru svojih nadležnosti, prije početka nove studijske godine, na osnovu uvida u odgovarajuću evidenciju o izvršenim obavezama svakog studenta pojedinačno i u skladu sa evidentiranim stanjem, utvrdili relevantne činjenice vezane za status studenata po svim nivoima studija i u skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem sprovodili odgovarajuće postupke i realizovali aktivnosti za regulisanje statusa studenata, u skladu sa propisima.

Relevantni propisi koji se odnose na regulisanje statusa studenata, uključujući i studenata na magistarskim studijama, njihovih prava i obaveza su: Zakon o visokom obrazovanju („Sl. list CG”, br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18 i 3/19), Statut Univerziteta Crne Gore („Bilten UCG”, br. 337/15 i 447/18), Pravilna studiranja na postdiplomskim studijama („Bilten UCG”, br. 339/15), Odluka o naknadi za studiranje i drugim naknadama u vezi sa statusom studenta, administarstivnim i drugim troškovima na Univerzitetu Crne Gore („Bilten UCG”, br. 466/19), kao i ugovor o studiranju. 

Shodno odredbi čl. 69, u vezi sa čl. 118b stav 2 i čl. 70 Zakona o visokom obrazovanju studenti magistarskih studija plaćaju naknadu za studiranje, a visinu naknade koju plaćaju utvrđuje organ upravljanja ustanove.

Članom 104 stav 1 tač. 1 i 2 Zakona o visokom obrazovaju predviđeno je da student ima obavezu da poštuje režim studija i uredno izvršava studentske obaveze, kao i da poštuje opšta akta koja donosi ustanova, a članom 106 istog zakona predviđeni su uslovi za prestanak statusa studenta.

Shodno članu 146 Statuta Univerziteta Crne Gore student može biti ispisan sa Univerziteta na lični zahtjev ili ako ne izvršava obaveze preuzete ugovorom o studiranju.

Neizvršavanje obaveza u smislu citiranog  člana Statuta predstavlja nepohađanje nastave u toku cijele godine, neupisivanje naredne godine studija, odnosno propuštanje ponovnog prijavljivanja zaostalih predmeta, odnosno ECTS kredita, iz prethodne godine studija, u propisanom roku, a da mu pri tom ne miruju prava i obaveze utvrđene članom 145 ovog Statuta.

Članom 145 Statuta predviđeni su uslovi za ostvarivanje prava na mirovanje statusa studenta, odnosno njegovih prava i obaveza, kao i postupak za ostvarivanje tog prava. Za vrijeme mirovanja statusa studentu miruju sva prava i obaveze, koje podrazumijevaju  i finansijske obaveze.

Na osnovu člana 2 stav 2 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama postdiplomske studije na Univerzitetu organizuju se i ostvaruju u skladu sa pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prenosa kredita (ECTS).

U skladu sa ECTS pravilima, obim studijskog programa iznosi 60 ECTS  kredita u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 ECTS kredita u jednom semestru (član 9 Pravilnika o studiranju na postdiplomskim studijama).

Prema članu 10 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama specijalističke studije se organizuju nakon završenih osnovnih studija i traju jednu studijsku godinu (dva semestra), odnosno obim studijskog programa ovih studija je 60 ECTS kredita.

Stavom 2 istog člana je propisano da postdiplomske studije za sticanje akademskog naziva magistra nauka ili magistra umjetnosti organizuju se nakon završenig osnovnih studija ili specijallističkih studija. Obim magistarskog programa je do 120 ECTS kredita.

Prvi semestar magistarskih studija je posvećen ispitima, dok je drugi semestar ovih studija posvećen prijavi i odbrani magistarskog rada. To znači da se opterećenje od 30 ECTS kredita odnosi na aktivnosti izrade i odbrane magistarskog rada. Samim tim je definisan i precizan rok do kojeg je potrebno odbraniti magistarski rad, a to je do početka naredne studijske godine na magistarskim studijama.

Na ovaj način definisani rokovi se moraju poštovati i u smislu regulisanja statusa studenta prilikom upisa studijske godine, ili prijavljivanja predmeta koje student želi da sluša i polaže u narednoj studijskoj godini. U tom smislu, student može prijaviti da sluša predmete (kurseve) koje nije položio iz prethodnih semestara, kao i predmete (kurseve) iz naredne studijske godine za koje je ispunio uslove predviđene pravilima studijskog programa. To podrazumijeva prijavljivanje zaostalih ECTS kredita, dakle i ECTS kredita koji se odnose na prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada. 

Kako je Odlukom o naknadi za studiranje i drugim naknadama u vezi sa statusom studenta, administarstivnim i drugim troškovima na Univerzitetu Crne Gore definisana cijena školarine, to student ima obavezu da plati naknadu za studiranje/školarinu za period studijske godine. U slučaju neizvršavanja definisanih obaveza, student je dužan da na početku godine reguliše svoj status, čime se definišu njegova prava i obaveze, kao i da izvrši naprijed navedeno plaćanje.

Neizvršavanje ove obaveze na osnovu citiranih odredbi propisa prouzrokuje ispisivanje, osnosno prestanak statusa studenta na Univerzitetu Crne Gore.

Na početku studijske godine Fakulteti i Akademije, kao organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore, regulišu status studenata na jedan od načina propisanih zakonom, Statutom i opšim aktima Univerziteta (mirovanje, upis, ispis). U skladu sa evidentiranim stanjem iz evidencije svakog studenta reguliše se status studenata.

Iz naprijed citiranih propisa i navedenih razloga ne stoji da je Univerzitet Crne Gore  uputio poziv studentima ovog Univerziteta da uplate dodatnih 1.000 eura za regulisanje statusa studenta, već su Fakulteti i Akademije, kao organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore pozvale sve studente da regulišu svoj status, tako što trebaju da izvrše svoje obaveze u skladu sa navedenim odrebama Zakona, opštih akata Univerziteta i ugovora o studiranju. Ti iznosi su različiti za fakultete i zavise od  prijavljivanja zaostalih ECTS kredita, dakle i ECTS kredita koji se odnose na prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada, za svakog studenta pojedinačno, odnosno od iznosa tih kredita, koje su studenti dužni da uplate, jer se radi o samofinansirajućim studentima. Broj i bodovna vrijednost za svaki predmet (kurs) i specijalistički/magistarski rad iskazanu u ECTS kreditima utvrđuje se nastavnim planom za studijski program, koji je akreditovan (čl. 11 stav 1 tačka 3 i čl.12 stav 1 tačka 3 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama).

Tome u prilog ide činjenica da je visina naknade za studiranje na postdiplomskim specijalističkim i magistarskim studijama Univerziteta Crne Gore različita na organizacionim jedinicama i ista se za studijsku 2019/2020 godinu kreće od 500 eura, 750 eura, 850 eura, 900 eura do 1000 eura po semestru, koju je utvrdio  Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, na predlog organizacionih jedinica („Bilten UCG“, br. 466/19).

Ukoliko samofinansirajući studenti ne izvrše uplatu, odnosno ne izmire svoje obaveze, isti će biti isključeni sa organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore, iz razloga koji su navedeni u citiranim odredbama propisa.

Ističemo, da studenti shodno članu 103 stav 1 tačka 3 Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo na žalbu u slučaju povrede njihovog prava utvrđenog aktom ustanove, a članom 20 stav 3 tačka 5  Pravilnika o studiranju na postdiplomskim studijama predviđena je nadležnost Komisije za postdiplomske studije na organizacionoj jedinici Univerziteta Crne Gore, za odlučivanje po žalbi.

Studenti trebaju da iskoriste prava, ali i da izvrše obaveze koje proizilaze iz navedenih propisa i ugovora o studiranju za samofinansirajućeg studenta. Ukoliko smatraju da su im pojedinačno povrijeđena prava po osnovu studiranja, imaju pravo da pojedinačno podnesu žalbe fakultetu, odnosno organizacionoj jedinici na kojoj studiraju, kako bi se utvrdilo da li je došlo do povrede njihovog prava.  

 

Povezane vijesti:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/54118-univerzitet-crne-gore-partner-za-sva-rjesenja-u-skladu-sa-vazecim-propisima

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/53986-dekani-i-direktori-univerzitetskih-jedinica-izrazili-zadovoljstvo-funkcionisanjem-univerziteta-crne-gore

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/53031-univerzitet-crne-gore-primjenjuje-propise-i-u-postupku-regulisanja-statusa-studenata

 

 

Objave: 

https://www.cdm.me/drustvo/ucg-i-dalje-primjenjuje-zakone-i-opsta-akta-u-regulisanju-statusa-studenata/

https://antenam.net/drustvo/136226-studenti-magistarskih-ce-ipak-platiti-dodatni-semestar

https://portalanalitika.me/clanak/348293/studenti-magistarskih-ce-ipak-platiti-dodatni-semestar

 

     Image                                            

Broj posjeta : 2017