Rektorat, 28.10.2019

Predmet prof. dr Lakićević-Đuranović pred Etičkim komitetom  Senat Univerziteta Crne Gore je na danas održanoj sjednici, nakon razmatranja dopunjenog Izvještaja Komisije i svih činjenica i dokaza, jednoglasno zauzeo stav da je saglasan sa Zaključkom Komisije i osudio ovakve vrste kršenja akademskog integriteta, ali da nema zakonskog osnova za dalje postupanje u ovoj pravnoj stvari jer je u međuvremenu formiran Etički komitet („Službeni list Crne Gore“, br. 57/19“ od 11.10.2019. godine) kao nadležno tijelo za odlučivanje po predlogu za utvrđivanje kršenja akademskog integriteta “za građane Crne Gore čiji je rad objavljen, odnosno kvalifikacija stečena van Crne Gore” (član 14 stav 1 tačka 3 Zakona o akademskom integritetu), koji nije bio formiran kada je Predlog za pokretanja postupka podnijet, iako je u tom trenutku morao biti formiran u skladu sa Zakonom o akademskom integritetu (član 26 Zakona o akademskom integritetu).

Senat Univerziteta Crne Gore je na danas održanoj sjednici donio Odluku kojim se Senat UCG oglašava nenadležnim za dalje vođenje postupka za utvrđivanje plagijata prof. dr Bojane Lakićević Đuranović i spise ovog predmeta uputio Etičkom komitetu.

Rješenjem Vlade Crne Gore, od 26. septembra 2019. godine, Etički komitet je nadležni organ za dalje vođenje postupka i odlučivanje.
Postupak za tekst pod nazivom „Uloga i značaj Suda pravde Evropske unije u stvaranju i primjeni prava EU-primjeri iz prakse“ objavljenom u časopisu „Pravni život“ Udruženja pravnika Srbije, pokrenut je po prijedlogu NVO Centar za građansko obrazovanje 08. jula 2019. godine.

Senat je od početka pokretanja postupka imao u vidu činjenicu da Etički komitet, kao nadležno tijelo nije formirano i da se Zakon o akademskom integritetu tehnički ne može primijeniti, jer tijelo koje je nadležno za vođenje postupka i donošenje odluka u skladu sa tim Zakonom nije formirano, iako je u trenutku pokretanja postupka morao biti formiran u skladu sa Zakonom o akademskom integritetu (član 26 Zakona o akademskom integritetu).

U takvoj situaciji, imajući u vidu značaj postupka Senat je, u cilju efikasnog utvrđivanja činjenica, a posebno zbog odgovornog odnosa prema slučajevima kršenja akademskog integriteta, u cilju zaštite reputacije Univerziteta odlučio da započne sa postupkom i to na jedini način na koji se objektivno moglo-po do tada važećim propisima.

Senat je nakon razmatranja Izvještaja Komisije i svih činjenica i dokaza zauzeo stav da je saglasan sa Zaključkom Komisije iznijetim u dopunjenom Izvještaju, ali da nema zakonskog osnova za dalje postupanje u ovoj pravnoj stvari.

Na sjednici Senata je takođe konstatovano da Senat osuđuje ovakve vrste kršenja akademskog integriteta.

 

Image

Dokumenti

Broj posjeta : 806