Rektorat, 24.01.2020

Univerzitet Crne Gore poslovao pozitivno u prethodnoj godiniFoto album

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore (UOUCG) je, na danas održanoj sjednici, usvojio konsolidovani Finansijski izvještaj o poslovanju Univerziteta Crne Gore za 2019. godinu, sa pojedinačnim finansijskim izvještajima organizacionih jedinica i mišljenjem Službe za unutrašnju reviziju Univerziteta.

Predsjednik Upravnog odbora UCG prof. dr Duško Bjelica je kazao da je izvještajem utvrđeno da je Univerzitet stabilno finansijski poslovao, te da je ostvaren suficit od 13,42 miliona eura.

„Prihodi  iz budžeta iznose 19,36 miliona eura, a sopstveni prihodi 13,04 miliona eura. Ovaj ishod je rezultat blagovremeno preduzetih mjera i činjenice da smo  raspoloživa sredstva koristili ekonomično, efikasno i efektivno. Konstatovano je da je Univerzitet postigao značajne i mjerljive rezultate uspjeha",  istakao je predsjednik Bjelica.

Prema njegovim riječima, pozitivno poslovanje je dijelom ostvareno i kroz prilive sredstava za projekte iz fondova Evropske unije, Vlade Crne Gore i Međunarodne banke za obnovu i razvoj IBRD.

„Samo u Rektoratu UCG, sredstva po osnovu dobijenih naučnoistraživačkih  i međunarodnih projekata  iznose 1,18 miliona eura“, kazao je predsjednik Bjelica.

On je dodao i da je 2,2 miliona eura kumulirano od prihoda od prodaje stanova, zemljišta, zakupa i stanarina, a koja su predviđena za Fond za rješavanje stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore u narednom periodu.

Uloženi su brojni dodatni napori, dodao je predsjednik Bjelica, kako bi se značajno izmirio  dug za školarinu od samofinansirajućih studenata.

Tokom protekle godine, sredstvima Razvojnog fonda Univerziteta Crne Gore, u skladu sa odlukama rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Danila Nikolića, preduzeti su brojni koraci za poboljšanje nastavnog procesa, a pogotovo za vrednovanje i način nagrađivanja zaposlenih za poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore.

"To je doprinijelo da Univerzitet Crne Gore napreduje za 120 mjesta na Webometrics Transparent Ranking listi, da dobije   Logo izvrsnosti ljudskih resursa u istraživanju od Evropske komisije, da se na Google Scholar-u nađe veći broj naučnika UCG (414 imena) i da ima   visoko mjesto u rangiranju svjetskih univerziteta po najboljim Google Scholar profilima, da na Times Higher Education rangiranju bude u kategoriji 800+ najboljih svjetskih univerziteta u oblasti fizičkih nauka i u kategoriji 601-800 najboljih svjetskih univerziteta u oblasti tehničko-tehnoloških nauka i brojne druge pomake", naveo je predsjednik Bjelica. 

Univerzitet Crne Gore je, tokom protekle godine, pored ulaganja u nabavku nastavne opreme, investirao u adaptaciju građevinskih objekata, tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme, nabavku knjiga za Centralnu univerzitetsku biblioteku, nabavku Web of Science – softverskog paketa za baze podataka i rukovanje, nabavku usluga osiguranja imovine Univerziteta Crne Gore.

Univerzitet je za 2019. godinu imao i izdatak od 8.794.917,80 eura, a koji se odnosi na poreze i doprinose zarada Poreskoj upravi (7.627.899,90), troškove na ime prireza porezu na dohodak fizičkih lica (311.829,00) , troškove električne energije (452.863,97), troškove lož ulja i mazuta (258.507,15), troškova vode (87.490,87 eura) i izdatke komunalnih naknada (56.326,81).

Na danas održanoj sjednici, usvojen je Predlog plana javnih nabavki Univerziteta Crne Gore za 2020. godinu u ukupnoj vrijednosti od 6.884.351, 25 eura, kao i finansijski izvještaj i Plan javnih nabavki Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra d.o.o. Podgorica.  

Prema predlogu rektora Nikolića, usvojena su i normativna akta za regulisanje oblasti rješavanja stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore, odnosno izmjene i dopune četiri pravilnika: Pravilnik o rješavanju stambenih potreba akademskog osoblja sa akademskim zvanjem na UCG; Pravilnik o rješavanju stambenih potreba saradnika, stručnog i neakademskog osoblja na UCG; Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore dodjelom novčanih sredstava (kredita); 

Takođe, za dekana Fakulteta likovnih umjetnosti izabran je mr Marko Marković, docent  i dosadašnji prodekan na tom fakultetu, za mandatni period 2020-2023. On će stupiti na dužnost  17. aprila 2020. godine.

Medijske objave:

https://portalanalitika.me/clanak/357047/univerzitet-crne-gore-lani-poslovao-sa-dobitkom-od-13-4-miliona-eura

https://www.cdm.me/drustvo/univerzitet-crne-gore-poslovao-sa-dobitkom-ostvaren-suficit-od-1342-miliona-eura/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/univerzitet-crne-gore-poslovao-sa-dobitkom-ostvaren-suficit-od-1342-miliona-eura/

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/266680/na-ucg-ostvarili-suficit-od-13-miliona-eura.html

 

Image

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1244