Rektorat, 21.02.2020

Prva studijska posjeta Univerziteta Crne Gore u okviru Erasmus+ projekta IESPFOTO GALERIJA 2

Delegacija Univerziteta Crne Gore u sastavu prof. dr Duško Bjelica, predsjednik Upravnog odbora UCG, prof. dr Nataša Kostić, prorektor za međunarodnu saradnju, Ana Dragutinović, rukovodilac Kancelarije za međunarodnu saradnju i Miodrag Zarubica, direktor Centra informacionog sistema, borave u dvodnevnoj studijskoj posjeti Univerzitetu u Ljubljani u okviru Erasmus+ strukturnog projekta "Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje" - IESP, kojim koordinira Univerzitet Crne Gore.

Projekat IESP, čija je realizacija započela 15.11.2019.godine, ima za cilj da unaprijedi međunarodnu konkurentnost crnogorskih univerziteta koji učestvuju u projektu putem obezbjeđivanja najboljeg modela jačanja kapaciteta za različite aspekte internacionalizacije. Partneri na projektu su: Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet Mediteran, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke, Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, Univerzitet u Ljubljani, Univerzitet u Kadizu i Univerzitet Azurna obala iz Nice.

Posjeta Univerzitetu u Ljubljani je prva studijska posjeta planirana u okviru ovog projekta i ima za cilj predstavljanje najboljih praksi Univerziteta u Ljubljani u domenu internacionalizacije. Crnogorski partneri u projektu u prilici su da se upoznaju sa Strategijom internacionalizacije Univerziteta u Ljubljani, strateškim pristupom uspostavljanja međunarodnih partnerstava, učešća u međunarodnim programima, mrežama i asocijacijma. Predstavljeni su centri i kancelarije koji na nivou Univerziteta u Ljubljani učestvuju u kreiranju politike internacionalizacije i pružaju stručnu podršku u njenoj realizaciji. Posebna pažnja posvećena je predstavljanju univerzitetske Kancelarije za podršku istraživanjima, Kancelarije za međunarodnu saradnju, Kancelarije za projekte, Kancelarije za karijerno savjetovanje, te Kancelarije za odnose sa javnošću. Drugog dana posjete planirano je predstavljanje slovenačke Strategije internacionalizacije visokog obrazovanja, slovenačke Agencije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju, indikatora kvaliteta procesa internacionalizacije, kao i osnovnih, master i doktorskih studija Univerziteta u Ljubljani u kontekstu internacionalizacije.

Tokom dvogodišnje realizacije projekta IESP Univerzitet Crne Gore će razviti Strategiju internacionalizacije sa akcionim planom i pratećim dokumentima, unaprijediće znanja i vještine nastavnog i administrativnog osoblja za učešće u procesu internacionalizacije i unaprijediti preduslove za povećanje mobilnosti studenata, akademskog, istraživačkog i neakademskog osoblja, te razviti mehanizme za monitoring i evaluaciju procesa internacionalizacije. Očekujemo da će ovaj projekat značajno unaprijediti međunarodnu konkurentnost i vidljivost Univerziteta Crne Gore, što će biti rezultat unaprijeđenih kapaciteta u oblasti internacionalizacije, kao i primjene strateških planova i realizacije konkretnih mjera u ovom domenu.

Vezane vijesti:

https://www.uni-lj.si/aktualno/novice/2020022112114438/

 

Medijske objave:

 

https://www.portalanalitika.me/clanak/prva-studijska-posjeta-univerziteta-crne-gore-u-okviru-erasmus-projekta-iesp

https://www.mladiniksica.me/prva-studijska-posjeta-univerziteta-crne-gore-u-okviru-erasmus-projekta-iesp/

 

Image

Broj posjeta : 1334