Rektorat, 10.07.2020

Senat UCG: Usvojen prijedlog o realizaciji Internog oglasa UCG za angažovanje u nastavi u studijskoj 2020/21. godiniX

Foto: Iz arhive

U cilju optimizacije nastavnog procesa, smanjenja troškova i što bolje pokrivenosti nastave sopstvenim kadrom, prvenstveno saradnicima u nastavi sa doktoratom, na elektronskoj sjednici održanoj juče i danas, Senat Univerziteta Crne Gore usvojio je prijedloge za angažovanje u nastavi za studijsku 2020/2021 godinu, po Internom oglasu Univerziteta Crne Gore od 10. juna 2020. Takođe, usvojeni su i prijedlozi vijeća organizacionih jedinica za angažovanje u realizaciji nastave za studijsku 2019/20 godinu, na osnovu obrazloženja o ispunjenosti uslova.

Univerzitet Crne Gore će raspisati Javni (eksterni) konkurs na veb stranici www.ucg.ac.me i u dnevnim novinama, za predmete na kojima nije bilo prijavljenih kandidata, ili su se prijavili kandidati koji ne ispunjavaju uslove Oglasa, kao i za kandidate za koje nije izvršen izbor po Internom oglasu.

Na elektronskoj sjednici usvojen je i Akademski kalendar, za studijsku 2020/2021. koja će početi 28. septembra 2020. godine.

Usvojeni su i Prijedlozi o imenovanju komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademska i naučna zvanja za oblasti Tehnologija prehrambeno-poljoprivrednih proizvoida i Zaštita bilja na Biotehničkom fakultetu i za oblasti Gluma i Film i mediji na Fakultetu dramskih umjetnosti.

Takođe, razmotreni su prijedlozi organizacionih jedinica u realizaciji postupka za sticanje akademskog naziva doktor nauka za 16 kandidata, nakon čega su donijete odluke: o imenovanju mentora i komentora, imenovanju komisije o ocjeni podobnosti doktorske teze i kandidata, utvrđivanju ispunjenosti uslova i imenovanju komisije za ocjenu doktorske disertacije, kao i o razrješenju komentora.

Senatu je na razmatranje dostavljeno i Rješenje Etičkog odbora Univerziteta Crne Gore, br. 01/2-1354/10 od 3. jula 2020. godine kojim je studentkinji Fakulteta političkih nauka, zbog kršenja člana 2 stav 6 Etičkog kodeksa, izrečena mjera: Javna osuda, sa objavljivanjem na sjednici Senata Univerziteta Crne Gore.

Medijske objave:

https://www.mladiniksica.me/usvojen-prijedlog-o-realizaciji-internog-oglasa-ucg-za-angazovanje-u-nastavi/

https://www.portalanalitika.me/clanak/usvojen-prijedlog-o-realizaciji-internog-oglasa-ucg-za-angazovanje-u-nastavi

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1274