Rektorat, 10.11.2020

Konkurs za doktorske studije Univerziteta Crne Gore u III roku biće objavljen sjutraX

Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore raspisaće sjutra, u srijedu, 11. novembra 2020. godine, konkurs za doktorske studije, za studijsku 2020/21. godinu, kojim je, u III upisnom roku, predviđeno 67 mjesta na 13 organizacionih jedinica.

Konkurs će biti objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore (www.ucg.ac.me), kao i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori.

Pravo prijave imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita.  

Od dokumentacije, dostavlja se ovjerena kopija diplome o stečenom akademskom nazivu magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademska diploma regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita; uvjerenje o položenim ispitima na magistarskom studijskom programu, izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.

Prijava sa odgovarajućim dokazima podnosi se organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore do 13. novembra 2020. godine.

Postupak rangiranja sprovodi Komisija za doktorske studije na organizacionoj jedinici Univerziteta.

Upis kandidata će se obaviti do 16. novembra 2020. godine.

Postupak rangiranja sprovodi Komisija za doktorske studije na organizacionoj jedinici Univerziteta.

 

Broj posjeta : 266