Biotehnički fakultet, 10.03.2021

In memoriam: prof. dr Stanka FilipovićX

Poštovane kolege i studenti,

Obavještavamo vas da je 8. marta 2021. godine preminula uvažena prof. dr Stanka Filipović, jedna od najznačajnijih naučnica u Crnoj Gori u oblasti hemije voda.

Stanka P. Filipović je rođena 03.06.1939. godine u Cetinju. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, grupa hemija, završila je 1964. godine. Specijalističke studije iz Sanitarne hemije završila je 1974. godine, a u predviđenom roku od 36 mjeseci stažirala na medicinskim – specijalizovanim i naučnim institucijama u Beogradu, Portsmoutu, Zagrebu, Ljubljani i Sarajevu. Odbranila je doktorsku disertaciju 1983. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i stekla zvanje doktora hemijskih nauka. Godine 1994. imenovana je za eksperta Saveznog ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj u oblasti zaštite životne sredine i eksperta MMF-a u oblasti sanitarne deponije. U zvanje redovnog profesora izabrana je 1995. godine na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a naučnog savjetnika 1996. na Medicinskom institutu Univerziteta Crne Gore.

U oblasti ekotoksikologije slatkih voda usavršavala se na Univerzitetu u Mičigenu (School of Public Health, Environmental and Industrial Health; School of Natural Resources; Atmospheric and Oceanic Science; Water Resources and Engineering and Great Lakes and Marine Waters Center), kao i toksikološkoj laboratoriji na Univerzitetu Kalifornije u San Francisku. U cilju proučavanja mikrozagađivača u jezerskim ekosistemima boravila na Univerzitetu u Milanu i Firenci.

Učestvovala je na brojnim seminarima, konferencijama i kongresima u zemlji i inostranstvu u oblasti hemije voda, zaštite životne sredine, speleologije i ekotoksikologije.

Samostalno i u koautorstvu objavila je preko stotinu naučnih radova I učestvovala u realizaciji velikog broja nacionalnih I međunarodnih projekata. Bila je član brojnih naučnih i stručnih asocijacija među kojima i Evropskog odbora za zaštitu voda.

Tokom bogate četrdesetdvogodišnje karijere, u periodu od 1964. do 1988. godine, radila je kao medicinski hemičar-analitičar, specijalista sanitarne hemije, šef Odsjeka za vode i načelnik Odjeljenja Sanitarne hemije i ekotoksikologije u Republičkom zavodu za zdravstvenu zaštitu i medicinska istraživanja u Titogradu. Od 1984. do 1985. godine bila je načelnik Vojne hemijsko-radiološko-toksikološke laboratorije u Crnoj Gori. Bila je angažovana i na Građevinskom fakultetu u Beogradu, i Institutu za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Od 2000. godine do odlaska u penziju 2005. g. radila je na Biotehničkom institutu Univerziteta Crne Gore, baveći se istraživanjem uticaja kvaliteta vode za navodnjavanje na zemljište i biljku.

Od početka svoje profesionalne karijere obavljala je nastavne aktivnosti počevši od Gimnazije "Slobodan Škerović" i Više vojne akademije u Titogradu, te Srednje medicinske škole Medicinskog zavoda u Titogradu do angažmana kao predavača na Građevinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Metalurško-tehnološkom fakultetu i Medicinskom institutu/fakultetu Univerziteta Crne Gore (predmeti iz oblasti metoda prečišćavanja pitkih i otpadnih voda, hemije prirodnih voda i propagacije zagađivača).

Za svoj višedecenijski rad imala je podršku i ljubav istraživača sa jugoslovenskih prostora i šire, koju je takođe nesebično pružala svima. Velika nam je čast što je prof. dr Stanka Filipović dio svog radnog vijeka provela na Biotehničkom fakultetu. Neka joj je vječna slava i hvala za sve, a posebno za nemjerljiv doprinos u oblasti proučavanja sastava i kvaliteta voda Crne Gore i zaštite životne sredine.

Broj posjeta : 489