Biotehnički fakultet

Interni oglas za angažovanje u nastavi u studijskoj 2021/22. godini
Univerzitet Crne Gore objavio je Interni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2021/22. godinu

Pravo prijave na Oglas imaju lica sa akademskim i naučnim zvanjem u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore i lica sa akademskim zvanjem u statusu kliničara koji su angažovani na Medicinskom fakultetu po osnovu ugovora o dopunskom radu, a koji su iz iste ili srodne oblasti.

Pravo prijave imaju i saradnici sa doktoratom i saradnici za umjetničke discipline u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta Crne Gore, pri čemu prijava mora sadržati i koprijavu nastavnika-mentora predmeta.
Saradnik treba da ispunjava uslove za saradnički status i u studijskoj 2021/22. godini.
Zainteresovani kandidati podnose prijave organizacionim jedinicama Univerziteta za čije predmete konkurišu.
Uz prijavu se prilaže odluka o izboru u zvanje, kratki izvod iz bibliografije i ugovor o radu za saradnike.

Prijave kandidata razmatraju i podnose prijedlog Senatu matična vijeća, uz pribavljeno mišljenje stručne komisije koju formira dekan.
Prijedlog mora biti obrazložen, uz ocjenu ispunjenosti uslova.

Oglas je je otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Broj posjeta : 262