Biotehnički fakultet

Konačne rang liste kandidata za upis na osnovne studije Biotehničkog fakulteta
Konačne rang liste kandidata za upis na osnovne studije Biotehničkog fakulteta

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa na studijske programe Biotehničkog fakulteta, vršiće se 07., 08. i 09.07.2021. godine, od 09.00h do 14.00h.

Kandidati treba da dostave slijedeću dokumentaciju:

  1. Originalna svjedočanstva za I, II, III i IV razred završene srednje škole;
  2. Originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  3. Ovjerenu kopiju diplome "Luča";
  4. Kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  5. Indeks sa uredno popunjenom prvom stranom;
  6. Dvije identične fotografije (format za indeks);
  7. Popunjen prijavni list (kupuje se u knjižari-ŠV obrazac).

 

Kandidati koji su primljeni na studjiski program Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje  dokumentaciju za upis predaju u Bijelom Polju u zgradi Centra za kontinentalno voćarstvo, ljekovito i aromatično bilje, ulica Milorada Šćepanovića bb, kod referenta za studentska pitanja.

Kandidati koji su primljeni na studijski program Mediteransko voćarstvo dokumentaciju mogu predati u zgradi Centra za suptropske kulture u Baru, Bjelišii bb 08. i 09.07.2021 godine u terminu od 10-13h.

Za studijske programe Biljna i Animalna proizvodnja dokumentacija se predaje na studentskoj službi u zgradi fakulteta u Podgorici.

Kandidati svih studijskih programa mogu predati dokumentaciju i na studentskoj službi u zgradi fakulteta u Podgorici.

Ukoliko kandidat, koji je stekao pravo upisa na fakultet, ne obavi upis u naznačenom vremenskom periodu, smatraće se da je odustao od upisa.

Dokumenti

Broj posjeta : 2242